www.zbaptisten.nl

                                            

Hoofdmenu
Wie is Wim Vogelaar?
Contact
Mijn jeugd
Mijn favoriete muziek
God nodigt u uit
Wat is zbaptisten?
Zonder oecumene
Gebedsgenezing
Tienden geven?
Malieveld manifest 6 okt 2012
Bokito en Euro crisis
Koopzondag

Mammon
De ware Christus
God geneest
Opdat zij een zijn
Samenwerken met EWV
Seks voor het huwelijk
Voorkomen/genezen
Winti en de Bijbel
De kinderdoop
Stad loost trouwambtenaren
De twee verbonden
NL is zendingsland
Mazelen en de BijbelInhoud:


top       toc       Tienden betalen is dat Bijbels? Ik denk het niet.

Veel kerken willen hun leden laten geloven dat tienden betalen er bij hoort.  Deze kerken leren je dat je je tienden moet betalen wil je een fatsoenlijke christen zijn. Wanneer dergelijke kerken ook aan gebedsgenezing doen dan impliceert dat dat de gebedsgenezing 10% van je inkomen kost voor de rest van je leven. Zie: http://www.zbaptisten.nl/gebedsgenezing 
In juni  2003 hoorde ik van mijn arts in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam dat ik een ziekte had waarvoor zij geen oplossing wisten. Een paar maanden later kwam ik in een kerk waar voor zieken gebeden wordt met handoplegging. Maar in die kerk werd wel heel duidelijk gemaakt dat je het wel kan vergeten om door God genezen te worden wanneer je je tienden niet betaalt.    Maar leert de Bijbel dat echt?  Ik denk het niet.  Op die manier wordt gebedsgenezing dubbel wreed. Het wekt een ongegrond gevoel dat je beter zal gaan worden (zie: http://www.zbaptisten.nl/gebedsgenezing ) en het dwingt je om tienden te (gaan) betalen. Geld wat je mogelijk erg nodig hebt voor soms dure alternatieve gezondheidsbehandelingen.

 top       toc       Wie was Abraham? De vader van de altaar bouwers?

Wie was Abraham? En welke bijzondere dingen deed hij die wij ook zouden moeten doen? Laat ik eens een stel activiteiten opnoemen die Abraham o.a. deed. 

Activiteit 1:

Gen 15:6 En hij geloofde in de HERE, en Hij rekende het hem toe als gerechtigheid.


Ro 4:3 Want wat zegt het schriftwoord? Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend.
Jak 2:23 en het schriftwoord werd vervuld, dat zegt: Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd.

Activiteit 2:

Gen 12:7 Daar verscheen de HERE opnieuw aan Abram en zei: "Dit land zal Ik aan uw nakomelingen geven." Abram bouwde een altaar op de plaats waar hij de HERE ontmoette.
Activiteit 3:

Gen12:8 Toen brak hij vandaar op naar het gebergte ten oosten van Betel, en hij spande zijn tent, met Betel tegen het westen en Ai tegen het oosten, en hij bouwde daar een altaar voor de HERE en riep de naam des HEREN aan.
Activiteit 4:

Gen 14:20 en geprezen zij God, de Allerhoogste, die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. En hij (dat is Abraham) gaf hem (dat is Melchizedek) van alles de tienden.

 

En wat werd Abraham nu tot gerechtigheid gerekend? Het bouwen van een altaar? Of het spannen en wonen in een tent? Of het geven van tienden?

Hoe wordt Abraham nu vaak aangehaald in het Nieuwe Testament? Als de vader van alle altaar bouwers? Of als de vader van alle tent bewoners? Of als de vader van alle tienden gevers? Nee, het enige wat je in het Nieuwe Testament tegen komt is 'de vader van alle gelovigen'. 

Gal 3:7 Gij bemerkt dus, dat zij, die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham zijn.
8 En de Schrift, die tevoren zag, dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd: In u zullen alle volken gezegend worden.
9 Zij, die uit het geloof zijn, worden dus gezegend tezamen met de gelovige Abraham.
10 Want allen, die het van werken der wet verwachten (b.v. besnijdenis, tienden, enz) liggen onder de vloek; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. 
11 En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk; immers, de rechtvaardige zal uit geloof leven.
12 Doch bij de wet gaat het niet om geloof, maar: wie dat doet, zal daardoor leven.
13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt.
14 Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door het geloof.

http://www.biblegateway.com/passage/?search=gal%203:7-&version=HTB 

 top       toc       Tienden en rechtvaardiging door geloof kunnen niet samen gaan.

Rechtvaardiging door geloof is niet te combineren met iets anders, b.v. besnijdenis of tienden. Het 'iets extra' zet een streep door de genade. Nul plus 'iets'  is geen nul meer. 'Nul' is de genade die wij van God ontvangen. Het 'om niet' gerechtvaardigd worden door God door het geloof in Jezus Christus. 'Iets' is elke inspanning die men opvoert om voor God acceptabel te zijn. Veel kerken leren dat je je tienden moet betalen om een fatsoenlijk Christen te zijn.


Nul plus 'iets' is altijd 'iets' en weg is de genade. Je staat dan los van Christus.

Gal 5:4 Gij zijt los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid verwacht; buiten de genade staat gij.

In Romeinen 10 vanaf vers 4 staat het zo duidelijk. Aan de ene kant de wet van Mozes (waartoe de wet van de tienden behoort) met
aan de andere kant de genade van Jezus Christus.


En wanneer er in 'tienden' kerken genezingswonderen plaatsvinden welk evangelie wordt er dan bevestigd? Moeten we dan toch tienden gaan betalen? Bepalen die wonderen dan wat wij moeten geloven. Zie voor die discussie ook: http://www.zbaptisten.nl/gebedsgenezing 

 top       toc       De wet van het Oude Testament is ondeelbaar.

Wanneer wij ons aan de wet van de tienden uit het oude testament zouden moeten houden dan zouden wij ons aan alle wetten van het oude verbond moeten houden,
want de wet is ondeelbaar. Zie daarvoor:

Galaten 5:3 Nogmaals betuig ik aan ieder, die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de gehele wet na te komen.

Jakobus 2:10 Want wie de gehele wet houdt, maar op een punt struikelt, is schuldig geworden aan alle geboden.


Dus je kunt niet alleen de wet van de tienden er uit lichten en de rest vergeten. En dat betekent dat je de hele wet van het OT 
zou moeten houden. Dat impliceert een Levitische priester. En Jezus die de Priester uit het geslacht van Juda is komt daar niet aan te pas. Vandaar
dat Paulus in Gal 5 vers 4 schrijft: Gij zijt los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid verwacht, buiten de genade staat gij. 
top       toc       Hoe gaat de VPE om met tienden?

Op deze pagina van website www.vpe.nl  (de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten)  staat o.a.

Gedurende de samenkomst wordt er een offer opgehaald. Gemeenteleden kunnen dan hun dankbaarheid tonen door met blijmoedigheid te geven voor het werk van de Heer. Dit is niet zozeer een collecte om de rekeningen van de gemeente betalen, maar veeleer een daad van aanbidding. Vrijwillige giften en tienden worden in de meeste gemeenten per bank afgedragen. 

Veel leden van de VPE-gemeenten vinden dat ze door het geven van tienden (de eerste 10% van hun inkomen) en offers laten zien dat God op de eerste plaats komt.

Ze laten ermee zien dat God hen heeft gezegend, dat ze geloof hebben en dat ze Zijn leiding zoeken in elk aspect van hun leven. Het werk van de plaatselijke gemeenten en de VPE als kerkgenootschap worden geheel door vrijwillige bijdragen gefinancierd. 

Bezoekers hoeven zich echter nooit verplicht te voelen om iets te geven.

Dat lijkt een mooi verhaal waar niets mis mee is. Het lijkt alsof er staat: iemand mag tienden geven maar het hoeft niet. Dus vrijheid blijheid. Maar is dat zo?
Ik zal u mijn ervaring uit 2003 vertellen. In juni 2003 kreeg ik de uitslag in het Erasmus medisch centrum in Rotterdam  i.v.m. mijn gezondheid. Ze hadden in de voorgaande jaren bepaald dat ik het syndroom van Marfan had (klik hier) maar de reden waarom ik zo vaak heel erg ziek was dat konden ze vanuit het syndroom van Marfan niet verklaren. Dus de uitslag was verder: u heeft een onbekende ziekte. Ja, wat dan. Dan moet God een wonder gaan doen denk je dan. Er was al diverse keren in de afgelopen jaren voor me gebeden i.v.m. mijn gezondheid maar dat had tot 2003 niet geholpen. Jan Zijlstra was toen erg bekend als een evangelist die voor zieken bad. In augustus 2003 kwam ik daar op een woensdagavond op een gebedsbijeenkomst van de Levenstroom gemeente in Leiderdorp. Dat was dus geen genezingsdienst maar een 'gewone' bidstond waar zo'n paar honderd mensen aanwezig waren. Tegen het einde van de bijeenkomst was er een oproep om speciale gebedsonderwerpen (b.v. i.v.m. een zieke kennis) op een gebedspapier(tje)  te schrijven. Al deze briefjes werden van diverse mensen in de zaal verzameld in een houten kistje op een tafel op het podium. Alles prima tot zover. Maar dan zegt Jan Zijlstra: Kom maar meebidden hier op het podium en leg een hand op het kistje dan kunnen we in een vereend gebed samen voor al deze noden bidden. Alles prima, maar dan komt het. Wat zegt Jan Zijlstra: wanneer je leven niet in orde is, b.v. je betaalt je tienden niet, blijf dan op je stoel zitten. Dus met andere woorden wanneer je je tienden niet betaalt dan ben je toch wel een heel slecht mens. 

Na afloop van de bijeenkomst heb ik aan een leidinggevende broeder gevraagd of ze ook iets hadden, een boekje of zo, waarin ik kon nalezen dat je als Christen echt je tienden moet betalen. En dat hadden ze.   Dat was het volgende boekje:

 

Maar wat staat er op pagina 43 in dat boekje:

En dat is wel een erg onchristelijk evangelie. Alsof wij de zegen van God zouden kunnen kopen voor 10% van ons inkomen.

In Galaten 5 vers 4 schrijft de apostel Paulus: 

NBG51   Gal 5:4 Gij zijt los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid verwacht; buiten de genade staat gij.

Dus wanneer de Levenstroom gemeente het evangelie van de 'Tienden' brengt dan staat die gemeente los van Christus.top       toc       Nog even een vervolg opmerking i.v.m. de VPE kerken.

Eerder op deze pagina liet ik het standpunt zien van de VPE gemeenten i.v.m. het geven van tienden.
MAAR.......wanneer je klikt op de link http://www.vpe.nl/downloads/NLEG_geld.pdf (dus op de VPE website)  dan zie je daar staan: 

Tienden 10% (Mal 3:8-10)  

En in Maleachi 3 gaat het over het beroven van God wanneer wij geen tienden betalen. En dat is een fout evangelie wat de VPE dan brengt.
Want wij kunnen niet rect voor God staan d.m.v. ons geld.
top       toc       In 2003 maakte ik deel uit van de VPE kerk in Zoetermeer.

De VPE kerk in Zoetermeer is de Pinkstergemeente Morgenstond. Zie: http://www.pgmz.nl/ 
In dat jaar stond er op de achterkant van het maandelijkse mededelingenblad: 

Uw bijdrage in de vorm van giften, tienden t.b.v. het gemeente- en zendingswerk kunt u overmaken op giro......t.n.v. de PGM Zoetermeer.

Ik heb toen aan de leiding gevraagd of wij tienden 'moeten' betalen (zoals Jan Zijlstra o.a. beweert). Nee was het antwoord. Het is alleen maar een richtlijn.
Ik zeg, kun je dat woordje 'tienden' dan niet beter weg laten. Nu komt iemand wanneer hij zo eens in een andere kerk komt (b.v. bij Jan Zijlstra) behoorlijk in de war. Wat is dan waarheid? En ik probeerde de leiding van de PGM uit te leggen dat ik dat dan heel gemeen vind om daar dat woordje 'tienden' neer te zetten. De PGM profiteert dan op een makkelijke manier van het feit dat Jan Zijlstra er de nadruk op legt dat je tienden 'moet' betalen. De PGM hoeft niets uit te leggen (die hoeft het standpunt van tienden betalen niet te verdedigen) omdat zij simpel zeggen het is alleen maar een richtlijn. Ik p[robveer dan aan de PGM uit te leggen dat zij profiteren van het mogelijke schuldgevoel dat evangelisten zoals Jan Zijlstra veroorzaken. Op die manier manipuleer je mensen. Je probeert dan op een sluwe manier er voor te zorgen dat mensen d.m.v. een onterecht schuldgevoel geld gaan geven. Maar de PGM wil dat niet toegeven dat dat aspect speelt. De laatste keer dat ik een discussie met de leiding daar over had was in 2012. top       toc       Waarom is het belangrijk om te weten wat God wilt: tienden betalen of niet..

In 1 Johannes 3 vers 21 staat:

21 Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God,
22 en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht.

Dus wanneer je b.v. om genezing bidt dan moet je alles opruimen in je leven waardoor je je veroordeelt voelt. Maar wat moet je doen wanneer je niet weet of je nu wel of niet tienden moet betalen? Dan heb je dus een probleem. En dat probleem is helemaal groot wanneer je wat ouder bent en problemen met je gezondheid krijgt. Mogelijk heb je dan ook minder inkomsten. En mogelijk wil je dan van alternatieve gezondheidstherapie´┐Żn gebruik maken die veel geld kosten. Maar mag je daar wel geld aan uitgeven wanneer je je tienden nog niet betaalt hebt?
top       toc       Ik denk dat 'tienden' geven er helemaal niet bij hoort  bij ons geloof.

Wij mogen zelfs geen tienden geven. Wel 9% of 11%, zelfs 10% zou mogen. Maar zodra het woordje 'tienden' valt is het foute boel. 'Tienden' geven is nooit iets vrijblijvends geweest in de Bijbel. Dus je 'moet' het betalen of niet. Een soort tussenweg (alsof het geven van tienden alleen maar een richtlijn zou kunnen zijn) komt in de Bijbel niet voor.

Het geven van tienden is financieel gezien voor sommige mensen helemaal geen probleem. Wanneer je jong bent en een goede baan hebt dan lukt dat best. Maar voor iemand die wat ouder is, ziek is en geen baan heeft kan dat wel een probleem zijn. Zou God mensen zo'n onredelijke zware last willen opleggen?

 

top       toc       Tienden betalen of niet. In Hand 15:28 staat het antwoord.

In Handelingen 15 vers 28 staat:

Hand 15: 28 Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht, u verder geen last op te leggen dan dit noodzakelijke:
29 onthouding van hetgeen de afgoden geofferd is, van bloed, van het verstikte en van hoererij; indien gij u hier voor wacht, zult gij wel doen. Vaart wel!

En komt er in deze opsomming het geven van 'tienden' in voor?  Nee!

En waarom zouden wij het dan beter moeten weten dan de discipelen in Handelingen. Wanneer wij het anders gaan doen dan zij dan zitten wij fout. We zitten dan niet in groep 1b maar in groep 2.  Zie voor een toelichting i.v.m. groepen: http://www.zbaptisten.nl/1zijn  


 

Deze pagina is door Wim Vogelaar bijgewerkt op: vr 12 juli  2013.     

Inhoudsopgave:

 top       toc       Wie is Wim Vogelaar?

Hier volgt informatie waardoor u een indruk kunt krijgen over wie ik ben.
Lees verder... 
top       toc       Wat is mijn motivatie voor deze website?

U zult zich mogelijk afvragen waarom ik mij zo druk maak om mensen te informeren op het gebied van gezondheid. Ik ben gepensioneerd en ik zou een heleboel andere leuke dingen kunnen doen. Waarom dan toch zoveel energie stoppen in deze website en in het te woord staan van mensen die op de informatie op mijn website reageren. 

Lees verder...

top       toc       Welke muziek vind ik mooi?

Klik hier.

Wim Vogelaar

Tel. 06-10080999

e-mail:

 mailto:wim.vogelaar@debesteweg.nl