www.zbaptisten.nl

                                            

Hoofdmenu
Wie is Wim Vogelaar?
Contact
Mijn jeugd
Mijn favoriete muziek
God nodigt u uit
Wat is zbaptisten?
Zonder oecumene
Gebedsgenezing
Tienden geven?
Malieveld manifest 6 okt 2012
Bokito en Euro crisis
Koopzondag

Mammon
De ware Christus
God geneest
Opdat zij een zijn
Samenwerken met EWV
Seks voor het huwelijk
Voorkomen/genezen
Winti en de Bijbel
De kinderdoop
Stad loost trouwambtenaren
De twee verbonden
NL is zendingsland
Mazelen en de BijbelOp vrijdag 2 september 2011 stond er het volgende berichtje in het Algemeen Dagblad ( www.ad.nl ):

Ik vond dit bericht zeer schokkend. Ik ben n.m.l. christen en ik geloof net zoals deze weigerambtenaren dat de Bijbel het woord van God is. In dat woord staat in Leviticus 18 vers 22:

22Homosexualiteit is streng verboden, het is een gruwelijke zonde in de ogen van de HERE.

En deze ambtenaren geloven daar ook in. Maar blijkbaar worden mensen met een dergelijk geloof niet meer in onze samenleving getolereerd.
Er wordt geen rekening meer gehouden met hun geloof. 
Zulke mensen horen er blijkbaar niet meer bij. Die moet je "lozen" zoals je afval loost. Dat woord "lozen" in deze context doet al snel denken aan het woord "Endlösung". Tijdens de 2e wereldoorlog waren 6 miljoen joden ook niet meer waard dan afval. En afval stook je op of indien nodig dan vergas je het nog levende afval. 

Homofilie en de crisis in Europa? Bestaat daar een verband tussen?

En dan vind ik het opvallend dat juist in deze tijd waarin Bijbelgetrouwe christenen niet meer waard zijn dan afval dat het economisch gezien in Europa wel heel erg slecht gaat. En het einde van de ellende is nog lang niet in zicht. En dan is de vraag: Bestaat daar een verband tussen. Ik denk het wel. Ook dat wordt duidelijk uitgelegd in Leviticus 18. 

In Leviticus 18 vers 25 staat "Ik zal de bewoners van dat land straffen" en ook: Ik zal u het land uitdrijven. Uit hoofdstuk 18 van Leviticus is meer op te maken. Hier volgt het stukje waar het over gaat:

Leviticus 18:22-30

Het Boek (HTB)

22Homosexualiteit is streng verboden, het is een gruwelijke zonde in de ogen van de HERE.

23Een man zal geen sexuele gemeenschap hebben met een vrouwelijk dier, want daarmee verontreinigt hij zich. Een vrouw mag nooit gemeenschap hebben met een mannelijk dier; dat is een schandelijke perversiteit.

24Verontreinig u niet op één van deze manieren, zoals de heidense volken gewend zijn. Want omdat zij dit doen, zal Ik hen verdrijven uit het land waarheen u op weg bent.

25Dat hele land is verontreinigd door dergelijk gedrag. Daarom zal Ik de bewoners van dat land straffen en hen uit het land verjagen.

26U moet al mijn wetten en voorschriften gehoorzamen en naleven en deze gruwelijke zonden nalaten. Deze wetten gelden zowel voor geboren Israëlieten als voor buitenlanders die bij u wonen.

27Ja, het volk van het land waarheen Ik u breng, heeft doorlopend dergelijke wandaden bedreven; het land is er door verontreinigd.

28Doe deze zonden niet, anders zal Ik u het land uitdrijven, net zoals Ik nu zal doen met de volken die daar wonen.

29Hij, die één van deze wandaden bedrijft, zal uit het volk worden verstoten.

30Neem mijn wetten dus goed in acht en neem niet één van deze vreselijke gewoonten over. Verontreinig uzelf niet met de wandaden van hen die wonen in het land waarheen u op weg bent. Want Ik ben de HERE, uw God."

 

 

Is het nu waarschijnlijk dat God ons Nederland uitdrijft? Het lijkt niet zo direct te kunnen gebeuren maar bij God is alles mogelijk. Een ontwikkeling waarvan het niet zo moeilijk is om aan te nemen dat die wel eens zou kunnen plaatsvinden is het volgende. De eurocrisis neemt zodanig toe dat er wel een centrale regering in Europa moet komen.  Daardoor gaat Nederland een heel groot deel van zijn eigen bevoegdheden kwijtraken. Wanneer de economische ellende dan nog steeds blijft toenemen dan zou het zover kunnen komen dat mensen met een uitkering worden verplicht om werk in Europa aan te pakken waar werk is. Weigert iemand dan wordt zijn uitkering gestopt. Op die manier zou Lev 18 vers 28 (Ik zal u uit het land verdrijven) invulling kunnen krijgen. 

 

Blijkbaar wisten die volken in Lev 18 d.m.v. hun geweten dat homofilie fout was. God kan moeilijk deze volken iets aanrekenen wanneer het niet in hun geweten vastligt dat homofilie fout is. Over deze wet van het geweten schrijft Paulus in de brief aan de Romeinen in hoofdstuk 2:

Romeinen 2:14-29

Het Boek (HTB)

14Hoewel er veel volken zijn die de geschreven wet van God niet hebben, doen die van nature toch wat God wil. Daaruit blijkt dat zij weten wat goed en kwaad is.

15-16 De wet van God staat in hun hart geschreven. Hun geweten vertelt hun wat zij moeten doen: Of hun gedachten klagen hen aan, òf hun gedachten spreken hen vrij. Dit is het goede nieuws dat ik breng: Er komt een dag dat Jezus Christus in opdracht van God Zijn oordeel zal uitspreken over het verborgen leven van de mensen, over hun diepste gedachten.

 

 

En dan is het toch wel heel erg schokkend dat vandaag aan de dag Christenen, die niet alleen de wet van hun geweten hebben maar ook de Bijbel hebben die zegt dat homofilie fout is. En dat niet alleen, ze weten ook van de straf van Sodom en Gomorra. En ondanks deze waarschuwingen is er dan toch een kerk zoals de PKN die zich van al deze waarschuwingen niets aantrekt. En het is niet alleen de PKN, nee, ook diverse andere kerken werken gewoon samen met de PKN alsof er niets aan de hand is. Ik ken b.v. een aantal baptisten gemeenten die dat doen. Zie: http://www.zbaptisten.nl/de-zwarte-lijst 

Kerken die op zo'n belangrijk punt tegen het woord van God ingaan die dienen niet Christus maar de vijand van Christus ook wel de Antichrist genoemd.

Wanneer U in zo'n kerk zit (PKN of een kerk die samenwerkt met de PKN) dan raad ik u sterk aan om zo'n kerk zo snel mogelijk te verlaten want de toorn van God rust op U. U heeft zijn woord de Bijbel maar U trekt zich er niets van aan. U zult misschien denken , ja maar waar moet ik dan naar toe? Het is beter met twee of drie gelijkgestemden bij u thuis samen te komen en de Bijbel te openen dan om in de verkeerde trein te zitten die rechtstreeks naar de afgrond gaat. Denk daarbij aan de volgende teksten:

Exodus 23:2-3

Het Boek (HTB)

2-3 Als alle mensen op een verkeerde weg gaan, moet u zich niet bij hen voegen. Doe dat ook niet als u in een rechtszaak moet getuigen, want dan doet u het recht geweld aan. Getuig ook niet in het voordeel van iemand, alleen omdat hij arm is.

http://www.biblegateway.com/passage/?search=ex%2023:2-3&version=HTB 

En ook: 

Jesaja 51:1-2

Het Boek (HTB)

1Luister naar Mij, allen die naar gerechtigheid jagen, die de HERE zoeken! Denk aan de mijn waaruit u werd gedolven en aan de rots waaruit u werd gehakt!

2Ja, denk aan uw voorouders Abraham en Sara van wie u afstamt. U maakt zich zorgen omdat u met zo weinigen bent, maar Abraham was helemaal alleen toen Ik hem riep. En toen Ik hem zegende, groeide hij uit tot een machtig volk.

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Jesaja%2051:1-2&version=HTB

 

Blijf echt niet zitten in een verkeerde kerk. Want dan gaat er iets heel vervelends met u gebeuren en uiteindelijk gaat u dan verloren. Om het heel simpel te zeggen: dan gaat U voor eeuwig naar de hel
Wat gaat er met u gebeuren wanneer u in een foute kerk blijft zitten? 

2 Thessalonicenzen 2:8-17

Het Boek (HTB)

 

8Dan zal de 'mens van zeer grote zonde' in de openbaarheid treden. Maar de Here Jezus zal hem door Zijn adem vernietigen en hem, als Hij terugkomt, alleen al door Zijn stralende verschijning machteloos maken.

9De 'mens van zeer grote zonde' zal komen en optreden als satan zelf, vol duivelse list en kracht. Hij zal iedereen een rad voor de ogen draaien, door allerlei opzienbarende, bedrieglijke wonderen te doen.

10In elk geval de mensen die op weg zijn naar de ondergang, omdat zij niets willen weten van de waarheid waardoor zij gered hadden kunnen worden.

11Omdat zij niet van de waarheid houden, laat God hen met hun hele hart in leugens geloven.

12Zij zullen allemaal veroordeeld worden, omdat zij niet de waarheid geloven, maar met genoegen onrecht accepteren.

http://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20thes%202:8-&version=HTB 

 En in de NBG vertaling staat in 2 Thessalonicenzen 2:11

11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven,

Dus wat er gebeurt is het feit dat wanneer je nu je afsluit voor de waarheid en je blijft in een foute kerk zitten dat je als straf van God een dwaling ontvangt waardoor je niet helder meer kunt denken waardoor je eigenlijk dan al verloren bent. Je gelooft dan dat je in de goede trein zit terwijl je niet meer kunt geloven dat die trein rechtstreeks naar de afgrond gaat.

Dat de gemeenschap/kerk waar je bij wilt horen een stevige invloed op je denken heeft blijkt b.v. ook uit de experimenten van psycholoog Salamon Asch in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Overeenstemmingsexperimenten_van_Asch  en klik ook hier.

Deze aanpassing van je mening door druk uit de groep (b.v. van je foute kerk) is ook recent weer onderzocht. Op deze pagina leest u over dat onderzoek. Op die pagina staat o.a. 

A study released this week (July 2011) shows that when a person is peer pressured, they can form false memories, convincing themselves of different recollections of the past to fit what others insist is true. The study was published in Science this week.

Study subjects watched a movie in groups, then were questioned individually about it afterward. Four days later, subjects were questioned again. In 70 percent of cases, the researchers found, participants changed their recollection of the film to match their groupmates' incorrect memories. This held true even for questions that the subjects had initially felt very strongly that they had answered correctly.

The researchers called these "socially induced memory errors" because they found conclusive evidence that it was the group that caused the change in answers:

 

Vertaald met Google:

gepubliceerd in Science van deze week (juli 2011).

Proefpersonen keken naar een film in groepen, werden vervolgens individueel over het achteraf in twijfel getrokken. Vier dagen later werden de proefpersonen opnieuw ondervraagd. In 70 procent van de gevallen vonden de onderzoekers de deelnemers veranderde hun herinnering aan de film om hun groupmates 'onjuiste herinneringen wedstrijd. Dat gold zelfs voor vragen die de proefpersonen aanvankelijk zeer sterk dat ze correct had geantwoord gevoeld.

De onderzoekers noemde deze "sociaal geïnduceerde geheugen fouten", omdat ze vonden overtuigend bewijs dat het de groep die de verandering in de antwoorden wordt veroorzaakt: De deelnemers werden aangesloten op een MRI, terwijl het beantwoorden van vragen, en hun hippocampus en de amygdala brandt bij het veranderen van hun antwoorden na wordt verteld van de groep het geheugen verschilde van die van hen, maar niet als een computer zei dat ze verkeerd waren. Met andere woorden, peer pressure ervan overtuigd dat mensen die ze verkeerd waren, in tegenstelling tot koude feiten.

 

Maar ook wanneer je in een "goede kerk" zit dan moet je ook steeds je best doen om het zicht op de haven niet kwijt te raken.
Die boodschap is duidelijk te lezen in

2 Petrus 1:5-21

Het Boek (HTB)

5Maar daarvoor hebt u meer nodig dan vertrouwen alleen. U moet ook uw best doen om goed te zijn en zelfs dat is niet genoeg. U moet God beter leren kennen en weten wat Hij wil.

6Leer uw eigen verlangens opzij te zetten en geduldig vol te houden, zodat u God kunt dienen.

7Dan bent u klaar om een vriend te zijn voor uw medechristenen en om alle mensen lief te hebben.

8Als dat bij u het geval is, betekent het dat u niet zelfvoldaan of onvruchtbaar bent geworden, maar dat u de Here Jezus Christus steeds beter leert kennen.

9Maar als geen van die eigenschappen bij u aanwezig is, bent u blind en kortzichtig. Dan bent u vergeten dat God u van uw oude, zondige leven heeft bevrijd.

10Broeders, laat daarom uit uw gedrag blijken dat God u heeft geroepen en uitgekozen; dan zult u nooit struikelen of vallen.

11Als u zo leeft, zal God de poorten van het eeuwige koninkrijk van onze Here en Redder, Jezus Christus, wijd voor u openzetten.

 

 

En uit de brief aan de gemeente in Efeze in Openbaringen 2:1-7 kunnen we zien dat het niet alleen om de juiste kennis gaat maar ook over een volledige inzet.

Openbaring 2:1-7

Het Boek (HTB)

 

Openbaring 2

1EFEZE Schrijf aan de boodschapper van de gemeente in Efeze: Dit zijn de woorden van Hem, Die de zeven sterren in Zijn rechterhand houdt en tussen de zeven gouden lampen loopt:

2Ik weet dat u veel goed doet, hard werkt en geduldig bent. Ik weet dat u geen slechte mensen kunt verdragen; u hebt die zogenaamde apostelen als leugenaars aan de kaak gesteld.

3Ik weet dat u Mij dwars door alles heen trouw bent gebleven; u hebt het niet opgegeven.

4Toch heb Ik één ding op u tegen. U houdt niet meer zoveel van Mij als in het begin.

5Denk er aan hoe diep u bent gevallen. Keer daarvan terug en doe weer dezelfde dingen als vroeger. Anders zal Ik uw lamp wegnemen.

6Het is wel goed dat u de verderfelijke praktijken van de Nicolaïeten haat, want Ik haat ze ook.

7Als u oren hebt, luister dan naar wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal Ik te eten geven van de levensboom die in de tuin van God staat.

http://www.biblegateway.com/passage/?search=rev%202:1-7&version=HTB

 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 20110904.