Waarom economisch slecht weer in NL?

Inhoudsopgave:


top       toc       Waarom is er geen welvaart in Nederland? Is er een verborgen oorzaak? Zo ja, welke?

Waarom gaat het economisch gezien toch zo slecht in Nederland? Bezuinigen, bezuinigen en nog eens bezuinigen. Is dat toevallig? Gewoon een speling van het lot? Of is er toch een oorzaak aan te wijzen voor al deze tegenspoed?top       toc       Er zijn in Nederland heel wat mensen die in de God van de Bijbel geloven, ruim 2 miljoen.

Zou de God van de Bijbel met deze tegenspoed iets willen zeggen tegen deze ruim 2 miljoen gelovigen? In de Bijbel zijn veel voorbeelden te vinden van situaties waarin God tegenspoed gebruikt om zijn boodschap aan mensen bekend te maken. Uit de voorbeelden in de Bijbel blijkt ook dat God het middel van "tegenspoed" pas gebruikt wanneer mensen bewust tegen de opdracht van God ingaan. Dus je zou kunnen zeggen dat bij God geldt: "Wie niet horen wil die moet voelen". Uit de voorbeelden uit de Bijbel zien we dat God het verdrukken (het geven van tegenspoed) niet van harte doet.  Het is een poging van God om de mens als nog te bereiken.

Ik wil enkele voorbeelden noemen die in de Bijbel staan:

Het schip waar Jona in voer daar ging het heel slecht mee.  De oorzaak was Jona. Klik hier voor meer info. 

 

In het Bijbelboek Haggaï lijkt de economische situatie veel op de economische situatie hier in Nederland. De oorzaak was dat de mensen niet deden wat God wilde.  Klik hier voor meer info. top       toc       Wat zouden ruim 2 miljoen christenen in Nederland dan toch fout kunnen doen?

Stel dat de economische problemen in Nederland veroorzaakt worden door de ongehoorzaamheid van ruim 2 miljoen christenen in Nederland. Wat zouden dan de zonden kunnen zijn waarover God echt boos is? Ik probeer dan een antwoord op deze vraag te vinden in de Bijbel. Wat dan opvalt in het Oude Testament (het eerste deel van de Bijbel) dat er twee groepen van zonden zijn:

Groep 1: De zonden zoals bedreven door de heidense volken.

Groep 2: De zonden zoals bedreven door het volk Israël.top       toc       Groep 1: De zonden zoals bedreven door de heidense volken.

Zonde is alleen zonde wanneer er een wet is die iets verbiedt. Welke wet hadden de heidense volken in de tijd van het oude testament dan van God gekregen? Het is de wet van het geweten. In Leviticus 18 (klik hier) lezen we hoe heidense volken zich niets aantrekken van deze wetten die door God in hun geweten gelegd waren.  De straf van God is dan dat zij uit hun land verdreven worden.  top       toc       Groep 2: De zonden zoals bedreven door het volk Israël.

Het volk Israël had behalve de wet van hun geweten nog heel veel meer wetten. Al deze wetten samen wordt de Thora (klik hier) genoemd. top       toc       Leviticus 18: De zonde van homofilie.

In Leviticus 18 lezen we dat de heidense volken verdreven en gedood werden vanwege de zonde van homofilie. God had blijkbaar in het geweten van ALLE mensen op aarde de wet gelegd dat homofilie fout is. En we lezen ook nergens in de bijbel dat die wet ooit door God veranderd is. Dus kun je niet anders concluderen dan dat er ruim 2 miljoen christenen nu in Nederland zijn die God enorm boos maken. Want was het verbod op homofilie al een wet voor ALLE mensen dan toch zeker voor hen die zeggen een christen te zijn. top       toc       Christenen moeten het voorbeeld geven aan heidenen.

Het verbod op homofilie geldt voor ALLE mensen op aarde. God heeft die wet in het geweten van alle mensen gelegd. Maar wanneer ruim 2 miljoen christenen hier in Nederland de boodschap afgeven dat homofilie niet verkeerd is, tja dan wordt het geweten van de mensen die niets met de Bijbel van doen hebben wel erg sterk beïnvloedt, waardoor ze zich dan van die diepe stem in hun geweten ook maar niet meer zoveel zullen gaan aantrekken. Het is logisch dat eerst christenen consequent moeten zijn om te bereiken dat de stem van het geweten weer een kans krijgt bij niet gelovigen. Hetzelfde geldt ook voor de houding van christenen t.o.v. Israël. Paulus schrijft in Romeinen 11 vers 11 dat wij christenen de opdracht hebben om Israël jaloers te maken zodat zij ook in Jezus Christus zullen gaan geloven. Maar hoe kan Israël nu jaloers worden op een groep mensen die de thora minacht (Leviticus 18 vers 22) en zich niets van de basis wetten aantrekt die God in het geweten van ALLE mensen heeft gelegd.  top       toc       Hoe staan diverse kerken in NL tegenover homofilie?

Hoe staan diverse kerken in NL tegenover homofilie? top       toc       Standpunt PKN.

De PKN met een kleine 2 miljoen leden heeft nog steeds geen uitspraak gedaan over het punt homofilie. Ze schuiven de beslissing over het standpunt steeds voor zich uit. In 2002 werd de PKN als het ware gedwongen om hier een uitspraak over te doen. De heer A.W. de Ronde uit Woudenberg diende toen een gravamen (een bezwaar inzake het belijden van de kerk) in i.v.m. ordinantie 5, artikel 4 van de kerkorde. 

In ordinantie 5, artikel 4 staat: (klik hier)

De kerkenraad kan – na beraad in de gemeente – besluiten dat ook andere
levensverbintenissen van twee personen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht
kunnen worden gezegend.

Nu jaren later heeft de PKN nog steeds geen uitspraak over deze zaak gedaan. 

Hier volgt een stukje tekst uit het RAPPORT VAN DE COMMISSIE ‘GRAVAMEN DE RONDE’.
Ik vond dit rapport in april 2012 op de website van www.pkn.nl 

Maar in juni 2012 kon ik dit document op de vernieuwde website van www.pkn.nl niet zo snel vinden.
Maar de volgende zinnen (die ik in april 2012 van de oude versie van website www.pkn.nl haalde) zijn reeds voldoende om te begrijpen dat een uitspraak over het feit of  Leviticus 18 vers 22 nu wel of niet serieus genomen moet worden nog heel wat jaren op zich kan laten wachten.

RAPPORT VAN DE COMMISSIE ‘GRAVAMEN DE RONDE’
Eindversie definitief d.d. 16 maart 2007
SAMENVATTING EN LEESWIJZER
Op blz 3 staat o.a.

Het bezwaar van ouderling De Ronde kan weliswaar niet worden erkend als gravamen, maar moet
wel worden erkend als een vraag die van groot belang is voor de kerk.
Daarom komt de commissie op bladzijde 40 en 41 tot een aanbeveling die betrekking heeft op de
inhoud van het bezwaar van ouderling De Ronde. De commissie constateert dat de telkens
terugkerende vragen rond seksualiteit en relatievormen in het licht van Gods Woord, niet langs de weg
van een gravamen of via bezwaren en geschillen kan worden ‘opgelost’.
Toch is het aan de Generale Synode om aan het gesprek hierover in de Kerk leiding te blijven geven.
Gezien de beladen historie van het onderwerp en de vèrstrekkende implicaties ervan, wordt
aangeraden om de tekst van ord.5-4 voorlopig te laten voor wat die is en het gesprek te richten op de
achterliggende theologische en ethische vraagstukken.
Daartoe zou de Generale Synode de opdracht kunnen geven aan de GRA om, in overleg met de
Raad voor het Gereformeerd Belijden, de Evangelisch-lutherse Synode (ELS) en anderen te zoeken
naar wegen om het gesprek op gang te houden en te brengen, en hierover voorstellen aan de
Generale Synode te doen.

top       toc       Standpunt baptistengemeenten.

Een aantal baptistengemeenten werken samen met de PKN. (Klik hier.) Door het samenwerken met de PKN geven ze steun aan een kerk die op het gebied van homofilie tegen het woord van God ingaat. Door die samenwerking roepen baptistengemeenten de toorn van God over hun kerk af. Deze situatie is te vergelijken met wat in 2 Kron 19 vers 2 staat (klik hier) :

2 Kron 19:1  Koning Josafat keerde heelhuids terug naar huis, waar de profeet Jehu, de zoon van Hanani, hem opwachtte. "Moet u goddelozen helpen en als vriend omgaan met mensen die de HERE haten?" vroeg Jehu hem. "Door wat u hebt gedaan, hebt u zich Gods toorn op de hals gehaald"!top       toc       Tekst appendix.

top       toc       Jona was de oorzaak van de ellende met het schip.

Jona had van God een opdracht ontvangen om naar Ninevé te gaan. (Klik hier.) Maar Jona had geen zin om naar Ninevé te gaan. Hij ging aan boord van een schip dat naar Tarsis voer. En nu zien we dat God d.m.v. "tegenspoed" gaat proberen om Jona toch zo ver te krijgen zodat hij toch naar Ninevé zal gaan. Het vervelende is echter dat de bemanning van het schip de nare gevolgen ondervindt van de ongehoorzaamheid van Jona. De lading van het schip gaat overboord. Dat is dus een behoorlijke financiële tegenvaller. 

Wij als Nederlanders zitten als het ware ook in een schuitje en we hebben economisch gezien behoorlijk zwaar weer. Zou het nu kunnen zijn dat er aan boord van dit schuitje een Jona is (of een aantal Jona's zijn, of een aantal kerken) die de oorzaak is van dat zware economische weer?  

Ga verder waar u was.


 top       toc       Ook in het Bijbelboek Haggaï lezen we over economische tegenwind.

In het Bijbelboek Haggaï (klik hier) lezen we over economische tegenslagen die doen denken aan de economische tegenslagen hier in Nederland.
Zo zijn er de volgende teksten te lezen in het boek Haggaï: 

5 Welnu," zegt de HERE van de hemelse legers, "kijk eens naar het resultaat:
6 U zaait veel, maar oogst weinig. U eet en drinkt wel, maar er is nooit genoeg voor iedereen. U hebt wel kleren, maar onvoldoende om u warm te houden. Uw loon is in een mum van tijd verdwenen: het lijkt wel of er gaten in uw zakken zitten!
Zie: http://www.biblegateway.com/passage/?search=Haggai%201:5-&version=HTB 

 

10 Daarom houd Ik de regen tegen en geef u slechte oogsten.
11 Ja, Ik riep zelfs een droogte op over het land en de bergen. Zo verdorden het graan, de druiven, de olijven en al uw andere gewassen. De droogte belaagt mens en dier en verwoest alles waarvoor u zich zo had ingespannen.
Zie: http://www.biblegateway.com/passage/?search=Haggai%201:10-&version=HTB 


17 Als u een graanoogst van twintig mud verwachtte, bleek er maar tien mud te zijn. Als u verwachtte vijftig vaten wijn uit de wijnpers te scheppen, bleken het er maar twintig te zijn.
18 Ik stuurde plantenziekten, schimmel en hagel om uw oogst te vernielen, maar u bent niet naar Mij teruggekeerd," zegt de HERE.
Zie: http://www.biblegateway.com/passage/?search=Haggai%202:17-&version=HTB 

En wat is de reden van al die tegenslag? De reden was dat zij geen tempel bouwden voor de Here.

 Ga verder waar u was.
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2012-06-04.     Deze  pagina is geschreven door: Wim Vogelaar.