www.zbaptisten.nl

                                            

Hoofdmenu
Wie is Wim Vogelaar?
Contact
Mijn jeugd
Mijn favoriete muziek
God nodigt u uit
Wat is zbaptisten?
Zonder oecumene
Gebedsgenezing
Tienden geven?
Malieveld manifest 6 okt 2012
Bokito en Euro crisis
Koopzondag

Mammon
De ware Christus
God geneest
Opdat zij een zijn
Samenwerken met EWV
Seks voor het huwelijk
Voorkomen/genezen
Winti en de Bijbel
De kinderdoop
Stad loost trouwambtenaren
De twee verbonden
NL is zendingsland
Mazelen en de BijbelInhoudsopgave:


top       toc       Nederland is een zendingsland.

Zoals u weet zijn er in Nederland heel veel mensen die niet in de God van de bijbel geloven. Veel christenen proberen deze mensen te bereiken en wijzen hen dan op het heil in Christus. En dat is een hele goede zaak. Een opdracht die Jezus ons geeft in Markus 16 vers 15:

Markus 16:15  (NBG51)  En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.
16 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.

http://www.biblegateway.com/passage/?search=marc%2016:15-&version=HTB 
top       toc       Ruim 2 miljoen christenen in NL weten niet  hoe je in het Koninkrijk van God komt.

(I.v.m. "aantal" klik hier en hier.)  Maar wat doe je nu met christenen die wel de bijbel hebben en ook kerkelijk meelevend zijn maar die niet weten hoe je in het koninkrijk van God komt. De groep mensen waar ik het nu over heb zijn de protestanten. Protestanten weten niet hoe ze in het Koninkrijk van God kunnen komen. Vele malen per jaar wordt in deze kerken een formulier voorgelezen waaruit maar al te duidelijk blijkt dat ze echt niet weten hoe ze in het Koninkrijk van God kunnen komen. Deze protestanten denken namelijk dat een mens zonder geloof in het Koninkrijk van God kan komen. En dat is geheel tegen de bijbel in. En over welk formulier gaat het dan? Over het formulier wat voorgelezen wordt wanneer een kind/baby gedoopt wordt. Zie: http://www.zbaptisten.nl/de-kinderdoop  En veel kerken die wel de weg naar het Koninkrijk van God weten (b.v. baptisten kerken) die maken zich niet zo druk over de kinderdoop in p[protestante kerken. Baptistengemeenten werken net zo gemakkelijk samen met protestantse kerken alsof een bijbelse  doop helemaal niet zo belangrijk is. Maar is de doop dan zo onbelangrijk?top       toc       Hoe belangrijk is een bijbelse doop?

Een bijbelse doop is de basis van het geloof. Door de volwassendoop getuigen mensen dat ze met Christus zijn begraven en opgestaan.
Door de kinderdoop zeggen mensen dat je iemand door kidnapping het Koninkrijk van God kan binnendragen. Ik schrijf "kidnapping" omdat een baby geheel buiten zijn eigen wil om het Koninkrijk van God wordt binnengedragen. Die ouders doen dat natuurlijk met de beste bedoelingen maar de kinderdoop is gewoon niet Bijbels.  En dat is een geloof wat met instemming van de hele kerk vele malen per jaar (iedere keer weer wanneer een kind gedoopt wordt) beleden wordt. Is aan zo'n kerk eer te behalen voor God?top       toc       Is er voor God eer te behalen aan een protestantse kerk? 

In Job 1 vers 6 lezen we hoe God eer behaalt aan de rechtvaardige levenswijze van Job.

Job 1:6 (NBG51) Op zekere dag nu kwamen de zonen Gods om zich voor de HERE te stellen, en onder hen kwam ook de satan.
7 En de HERE zeide tot de satan: Vanwaar komt gij? En de satan antwoordde de HERE: Van een zwerftocht over de aarde, die ik doorkruist heb.
8 Toen zeide de HERE tot de satan: Hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad.

http://www.biblegateway.com/passage/?search=job%201:6-&version=HTB 

 

Kan God nu, vergelijkbaar met de situatie van Job, zeggen: Hebt gij ook acht geslagen op mijn protestantse bruidskerk in dorpje-x. Want zij is toch wel een geweldige bruidsgemeente.
Het antwoord van Satan kan dan niet anders dan krenkend zijn. Zoiets als, wat is dat een stomme bruid. Die weet niet eens hoe ze in het Koninkrijk van God moet komen. Wacht eens, die bruid is helemaal niet van U. Die is van mij. Iedereen die zonder geloof in het Koninkrijk van God denkt te kunnen komen die blijft mijn eigendom!!!top       toc       Ook in het NT komt deze situatie voor.

In het Nieuwe Testament lezen we dat ook toen al zich vergelijkbare situaties voor deden. In de brief van Paulus aan de Galaten lezen we hoe Paulus uitlegt dat de besnijdenis er echt niet meer bij hoort. Mensen die dat toch beweren die staan los van Christus. (Gal. 5:4).

Galaten 5:4 (NBG51) Gij zijt los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid verwacht; buiten de genade staat gij.

http://www.biblegateway.com/passage/?search=gal%205:4-&version=HTB  top       toc       Maar wat kunt u nu doen om het evangelie aan protestanten te brengen?

Om te weten hoe je het evangelie aan protestanten kunt brengen is het goed om te zien hoe er binnen de Wycliffe gewerkt wordt. Zie: http://www.wycliffe.nl/index.htm 
Op pagina http://www.wycliffe.nl/asp/wat_stat.asp?Selcategorie=mt   staat: 

Er leven 7 miljard mensen op de wereld.


350 miljoen mensen hebben geen enkel bijbelgedeelte in hun eigen taal.


Er worden zo'n 6837 talen gesproken in de wereld.


In ruim 2696 talen is (een deel van) de Bijbel beschikbaar.


In 471 talen is de gehele Bijbel al vertaald.


In 1223 talen is alleen het Nieuwe Testament vertaald.


In 1002 talen zijn alleen nog maar enkele bijbelgedeelten vertaald.


In 1976 talen wordt gewerkt aan een bijbelvertaling.


In 2040 talen moet waarschijnlijk nog een bijbelvertaalproject worden gestart.

 

En wat is hun strategie om daar wat aan te doen? Op pagina http://www.wycliffe.nl/1_overons/antr.htm  staat: 

antropologie

Een van de eerste opdrachten van elk Wycliffe team, is het bestuderen van de cultuur van de mensen. Dat is van groot belang om de bevolking echt te leren kennen en om begrip te krijgen voor hun achtergronden en wat hen beweegt.

Daarbij wordt aandacht geschonken aan onderwerpen als het wereldbeeld dat de mensen hebben, hun godsdienstige gebruiken, de sociale structuur, familierelaties, de economie en middelen van bestaan en de cultuurveranderingen die altijd plaatsvinden.

 
top       toc       De "Wycliffe" aanpak voor het bereiken van de protestanten.

In het vorige tekstblok "antropologie" staat dat het belangrijk is om de cultuur van de mensen te bestuderen. Dus om uit te leggen dat de kinderdoop echt fout en onbijbels is is het belangrijk om te weten welke gedachten verwerkt zijn in de doopformulieren van de protestanten. Dus ga die formulieren bestuderen (zie daarvoor: http://www.zbaptisten.nl/de-kinderdoop ) en ga proberen te begrijpen wat er in staat. Dan bent u in staat om op hun niveau uit te leggen wat er wel of niet in de Bijbel staat.top       toc       Links:

Zie: http://www.zbaptisten.nl/de-kinderdoop Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2012-01-13.     Deze  pagina is geschreven door: Wim Vogelaar.