www.zbaptisten.nl

                                            

Hoofdmenu
Wie is Wim Vogelaar?
Contact
Mijn jeugd
Mijn favoriete muziek
God nodigt u uit
Wat is zbaptisten?
Zonder oecumene
Gebedsgenezing
Tienden geven?
Malieveld manifest 6 okt 2012
Bokito en Euro crisis
Koopzondag

Mammon
De ware Christus
God geneest
Opdat zij een zijn
Samenwerken met EWV
Seks voor het huwelijk
Voorkomen/genezen
Winti en de Bijbel
De kinderdoop
Stad loost trouwambtenaren
De twee verbonden
NL is zendingsland
Mazelen en de BijbelInhoud:top       toc       Het 'Malieveld Verbond' van zaterdag 6 oktober 2012.

Dit artikel gaat over het verbond dat op zaterdag 6 oktober 2012 op het Malieveld in Den Haag wordt gesloten. Op pagina http://www.wkve.nl/index.php?id=7 kunt u lezen wat dit verbond inhoudt. Op die pagina staan drie hoofdstukken met informatie: 1) Achtergrond informatie, 2) De tekst van het Manifest, 3) Namen met foto′s van de deelnemers. Wanneer u op die foto′s klikt dan leest u het verhaal van die persoon.

 


Mijn stelling is
: Het 'Malieveld Verbond van zaterdag 6 oktober 2012 is een 'Antichristelijk verbond'. 

 

Dan volgt hier nu de onderbouwing van mijn stelling.

In de volgende tabel ziet u in de linker kolom de tekst van het manifest (afkomstig van pagina: http://www.wkve.nl/index.php?id=7 ) met daarbij in de rechter kolom mijn commentaar.

In deze kolom staat de tekst van het manifest zoals te zien op pagina: http://www.wkve.nl/index.php?id=7  In deze kolom staat mijn commentaar.
WIJ KIEZEN VOOR eenheid omdat Christus niet gedeeld is. Christus heeft de muren afgebroken die mensen gescheiden houden. Als Christus muren heeft afgebroken, mogen wij ze niet oprichten. Wij kiezen voor eenheid omdat Christus heeft gebeden: ′opdat zij één zijn′ (Joh. 17:22).
Het kiezen voor eenheid is een goede zaak. Maar in de genoemde tekst wordt niet bedoeld een eenheid van mensen die ieder een heel verschillend geloof hebben. Daar kom je snel achter wanneer je in de Bijbel leest welke woorden NA de woorden 'opdat zij een zijn' komen. Hier volgt de volledige tekst van Joh. 17 vers 22 
nbg51 Joh 17:22 En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij een zijn, gelijk Wij een zijn:

23 Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot een, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.

 Klik hier voor nadere toelichting.

 

WIJ KIEZEN VOOR eenheid, omdat er een gezamenlijke opdracht is: het evangelie te verkondigen en een levende kerk te zijn voor mensen van vandaag. Wij geloven dat elk mens Jezus Christus nodig heeft. Veel mensen zijn van het evangelie van Jezus Christus vervreemd geraakt. Voor velen is God de grote onbekende. Velen hebben geen enkele binding meer met de geloofsgemeenschap rond Jezus. De ontkerstening van ons land gaat door en de ontkerkelijking neemt nog steeds toe. Mede daardoor verkeert onze samenleving in een crisis. Er treedt verharding op door individualisme en groepsbelang. De samenhang ontbreekt door een tekort aan medemenselijkheid en sociale bewogenheid. We zijn geroepen geestelijk waakzaam te zijn en te strijden tegen de machten die mensen en samenlevingsverbanden kapot maken. We geloven dat Christus mensen en bevolkingsgroepen bij elkaar brengt.

 

 
WIJ KIEZEN VOOR eenheid, in de verscheidenheid. We zijn christenen die tot verschillende kerken behoren. We hebben verschillende achtergronden van cultuur en geschiedenis. We zijn het niet in alles met elkaar eens. In onze leer en ons leven maken we niet altijd dezelfde keuzes. We behoren tot kerken met verschillen geloofsuitingen. We willen dat niet ontkennen.
Dit is een antichristelijk uitgangspunt. Alsof het er niet toe doet wat je gelooft. Het is juist het meest belangrijke in het geloof m.m.l. om te weten wat God van ons vraagt. De duivel probeert juist om op een vaak vrome manier ons uit de waarheid van de Bijbel te krijgen. Klik hier voor meer info i.v.m. eenheid in de verscheidenheid. 
WIJ KIEZEN TEGEN onverschilligheid of minachting voor elkaar. We erkennen dat we in dit opzicht niet naar de geest van Christus hebben gehandeld. Hij heeft opgedragen dat de één de ander hoger acht dan zichzelf. We hebben maar al te vaak het omgekeerde gedaan. We zijn vaak arrogant geweest en zelfingenomen. Daarmee hebben we de naam van God niet geëerd. Daarmee hebben we onze opdracht om te getuigen van Gods liefde verwaarloosd. Daarmee zijn wij ook zelf de oorzaak van de ontkerstening van Nederland. Wij belijden onze schuld tegenover God en elkaar.

 

 
Als volgelingen van Jezus zijn we aan elkaar gegeven. We kunnen elkaar niet missen. Gevestigde kerken kunnen vandaag de dag geen kerk zijn zonder de nieuwe impulsen die van buiten komen: Pinksterkerken, evangelische kerken, migrantenkerken. Omgekeerd kunnen kerken van buiten geen kerk zijn zonder de traditie van kerken en kerkgenootschappen die al lang hun plaats in de Nederlandse samenleving innemen. Samen mogen we kerk zijn.
Volgelingen van Jezus. Maar welke Jezus volgt U. Er zijn zoveel Jezus-sen.  Paulus schrijft in 2 Cor 11:4 Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt,.....


We willen een verbond sluiten met elkaar door elkaar de broeder- en zusterhand te reiken. We willen elkaar oproepen en helpen om elk afzonderlijk en met elkaar een levende gemeenschap te zijn van broeders en zusters, die leven door de Geest van God. Wij kiezen ervoor het geloof met elkaar te delen, elkaar te bemoedigen en elkaar te stimuleren. We kiezen ervoor met elkaar leerlingen van Jezus te zijn, die de mensen die op onze weg komen, uitnodigen leerlingen van Jezus te worden.
 
top       toc       'Opdat zij een zijn' nader toegelicht.

In het manifest wordt op grond van de tekst in Joh 17 vers 22 de indruk gewekt dat wij aan de eenheid moeten werken zonder ons al te druk te maken over verschillen in de geloofsleer. Maar het woordje 'opdat' laat duidelijk zien waardoor die eenheid er komt. Die eenheid komt er n.m.l. doordat wij de heerlijkheid van Jezus aannemen. En dat is de heerlijkheid die Jezus van de Vader heeft ontvangen. En wat is die heerlijkheid? Dat is de waarheid van Gods woord. Dus het voorstel in het manifest om niet zo moeilijk te doen over al die verschillende geloofsopvattingen is een heel slecht voorstel. Dan bereik je die eenheid waar in Joh 17 vers 22 over wordt gesproken juist niet!!!  Om tot eenheid te komen is het juist heeel belangrijk om al die verschillen eens goed te bestuderen. En dan moet iedereen maar kiezen wat hij wel of niet wil geloven. Want waar het om gaat is een eenheid in 'Het Licht', in de 'Waarheid'. Een eenheid waar het niet om de waarheid gaat is een eenheid in het duister. Dat is de eenheid van de Anti-christ.

nbg51  Joh 17:22 En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij een zijn, gelijk Wij een zijn:
23 Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot een, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.top       toc       Het is heel belangrijk wat je gelooft.

Aan de hand van enkele gedeelten in de Bijbel wil ik laten zien dat het wel degelijk HEEL belangrijk is wat je gelooft. De zin in het manifest 'wij kiezen voor de eenheid in de verscheidenheid' is dan ook een zeer slechte gedachte. Kijk maar hoe belangrijk het is wat je gelooft.top       toc       ...die zij vervloekt...

In Galaten 1 vers 8 staat: 

nbg51  Gal 1:8 Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!

 top       toc       Gij zijt los van Christus.......

In Galaten 5 vers 4 staat: 

nbg51  Gal 5 : 4 Gij zijt los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid verwacht; buiten de genade staat gij.top       toc       Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt,......

In 2 Cor 11 vers 4 staat:: 

nbg51   2 Cor 11:4 Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel.

 Een kerk kan het wel over Jezus hebben, maar welke Jezus brengen zij???

 top       toc       Enkele geloofsverschillen.

In de volgende hoofdstukken wordt uitgelegd hoe heel verschillend de geloofsleer in veel kerken is.top       toc       In de RKK geloven ze niet volgens de Bijbel.

Van de RKK is het bekend dat de Bijbel daar niet het hoogste gezag heeft. In de RKK hebben de kerktraditie en de overlevering ook godelijke autoriteit.  Zo staat er op pagina: http://nl.wikipedia.org/wiki/Rooms-katholieke_Kerk o.a.

De Katholieke Kerk kent de ′twee bronnenleer′ die door het Concilie van Trente (1545-1563) als reactie op het reformatorische en reductionistische ′sola scriptura′ is bevestigd. Dit betekent dat zij zich baseert op de Schrift én de Traditie. Uiteindelijk is er slechts één bron en dat is Christus zelf, zodat Schrift en traditie op elkaar betrokken moeten zijn, dit wil zeggen dat de traditie voortdurend getoetst moet worden aan de Schrift en de Schrift zijn rechtmatige plaats vindt binnen de kerkelijke traditie en gemeenschap.

en iets verderop op dezelfde pagina staat:

Naast het gezag van de Bijbel kent de Katholieke Kerk ook goddelijke autoriteit toe aan de Traditie of de overlevering, omdat zij van mening is dat de Bijbel ontstond in een reeds bestaande kerkelijke traditie waarbinnen hij volgens het leergezag gelezen en uitgelegd dient te worden. Onder de Traditie wordt verder verstaan alles wat in de kerkgeschiedenis als openbaring van de geloofsleer naar voren is gekomen en in veel gevallen dogmatisch is vastgelegd.

En in de protestantse kerken gaat het juist om 'sola sriptura', of te wel alleen de Bijbel is gezaghebbend. Zo is op pagina  http://nl.wikipedia.org/wiki/Sola_scriptura o.a. te lezen:

Sola scriptura (betekenis: alleen door de Schrift, de Bijbel) is één van de Vijf sola′s die een samenvattend uitgangspunt vormt van het protestantisme tijdens de Reformatie, maar ook heden ten dage nog steeds de belangrijkste uitgangspunten vormen voor het protestantisme.

Tegenover de rooms-katholieke Kerk benadrukten de reformatoren het gezag en de autoriteit van de Bijbel. Volgens de reformanten was Alleen de Bijbel het Woord van God en is deze toegankelijk voor iedereen. (Dat wil zeggen; iedereen kan de Bijbel lezen en interpreteren, waar ze over het behoud van de zondaar spreekt). Deze doctrine is in tegenstelling met de leer van de Rooms Katholieke Kerk dat de Bijbel alleen goed geïnterpreteerd kan worden door de Heilige Apostolische Traditie van het Magisterium (dat wil zeggen; de Bijbel kan alleen goed geïnterpreteerd worden door de Paus en de Bisschoppen tijdens kerkelijk overleg). Deze doctrine wordt ook wel de formele oorzaak van de Reformatie genoemd, omdat het de onderliggende reden was voor de onenigheid over sola fide.top       toc       De RKK en de PKN kunnen en mogen geen verbond sluiten!

De RKK en de PKN kunnen en mogen geen verbond sluiten! De PKN en andere protestantse kerken, maar ook evangelische kerken, pinksterkerken, baptistenkerken zullen wanneer het goed is 'Sola scriptura' aanhangen of wel alleen de Bijbel is het woord van God. Wanneer RKK en PKN toch een verbond sluiten dan zondigen beide kerken.  top       toc       De RKK laat d.m.v. het 'Malieveld-verbond' de  PKN zondigen.

Wanneer de RKK de PKN probeert over te halen om een 'Malieveld-verbond' te sluiten dan behoort de RKK te weten dat ze de PKN een stap laten zetten die TEGEN de Bijbel ingaat. De PKN mag n.m.l. geen enkele bemoediging geven aan een kerk waar volgens het geloof van de PKN een afgod wordt vereerd. Ik heb het dan over de afgod Maria. (Klik hier voor meer info over de afgod Maria.) Voor de RKK is Maria natuurlijk geen afgod. Want bij de RKK is de Bijbel niet gezaghebbend.  Dus zij kunnen hun geloof net zo samenstellen en uitbreiden zoals ze zelf willen. En dat hebben zij op vele manieren gedaan in de afgelopen eeuwen.
Maar voor de PKN is Maria wel een afgod. Klik hier voor meer info. Dus dan zondigt de PKN (en alle .sola) door een verbond te sluiten met de RKK. 


Zie ook pagina: http://www.zbaptisten.nl/oecumene top       toc       De Maria verering.

Wanneer ik in mijn online Bijbel op het woordje 'Maria' zoek dan wordt dit woord op 46 plaatsen in de Bijbel gevonden. En wanneer je die teksten naleest dan wijzen ze absoluut niet op de Maria zoals die in de RKK bekend is. In een .nonsola kerk is het natuurlijk geen pronleem wanneer er geen Bijbelse onderbouwing is voor de Maria zoals die in de RKK bekend is. Maar in een .sola kerk is dit natuurlijk afgodisch en heel verschrikkelijk. Dit laat zien dat de God van de RKK een heel andere God is dan die van de .sola christenen. De God van de .sola christenen wordt boos wanneer je Maria aanbidt. De God van de RKK vind het prima wanneer je Maria aanbidt.  Dit laat nog eens te meer zien dat het 'Malieveld-verbond' echt een foute boel is. Dat kan en mag niet.

 top       toc       Wie is Maria in de Bijbel?

In de Bijbel lezen we dat Maria gewoon net als alle andere mensen een zondige vrouw is die het voorrecht heeft om de moeder van Jezus te mogen zijn.  

 top       toc       Wie is Maria in de RKK?

In de RKK is Maria door de eeuwen heen een persoon/God geworden waar niets over terug te vinden is in de Bijbel. Maar de .nonsola traditie laat het toe om net zoveel Goden aan het geloof toe te voegen als de kerk maar wilt. De volgende tabel laat het verschil zien tussen de .sola Maria en de .nonsola Maria.

  Volgens .sola christenen: Volgens RKK:
Is Maria zonder zonde geboren? Nee, ze was een mens zoals ieder ander. Ja. Paus Pius IX kondigde in 1854 het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis af. Hiermee wordt bedoeld dat Maria verwekt werd en ter wereld kwam zonder met de erfzonde te zijn bevlekt; Zie voor meer info: http://nl.wikipedia.org/wiki/Mariologie  
     
Is Maria ten hemel opgenomen? Nee, ze is ontslapen zoals iedereen.  Ja. Paus Pius XII voegde in 1950 het dogma toe dat Maria met ziel en lichaam in de hemel is opgenomen (Maria-Tenhemelopneming).

Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Mariologie 

Kan Maria nu voor ons iets in de hemel doen? B.v. als middelares?  Nee, ze is ontslapen zoals iedereen.  Dus ze hoort niets. Ja. Alleen het is niet met een dogma geregeld. De wens daarvoor was/is er wel.

Zo staat er op http://nl.wikipedia.org/wiki/Mariologie o.a.

Sommige gelovigen vragen ook de afkondiging door de Kerk van het 'vijfde en laatste mariale dogma', dat van Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster. Een van de pleitbezorgers voor dit dogma is de curiemedewerker Mgr. Arthur B. Calkins van de Congregatie voor de Geloofsleer en lid van de Internationale Theologencommissie. Een van de bekendste ijveraars uit het verleden was de Heilige Maximiliaan Kolbe. Ook Paus Johannes Paulus II sprak herhaalde malen over Maria als Medeverlosseres. De huidige paus, Benedictus XVI heeft zich echter duidelijk uitgesproken tegen het gebruik van de titel 'Medeverlosseres'[1], en tevens tegen een eventueel 'vijfde dogma'. Daarin wordt hij gesteund door de grote meerderheid van katholieke theologen die zo′n dogma ongepast vinden: een door het Vaticaan ingestelde mariologische commissie heeft zich uitdrukkelijk in die zin uitgelaten. 

Mag je wel tegen doden spreken? Nee. Dit is spiritisme. De Bijbel waarschuwt ons hier zeer ernstig voor om dat vooral niet te doen. Ja, voor de RKK  is het gezag van de Bijbel ondergeschikt aan de kerkelijke traditie. Dus zij kunnen hun geloof net zo bouwen en verbouwen als ze maar willen.
     
     top       toc       Maria is voor .sola christenen als .Baal (.Maal).

 

 

Samengevat is Maria voor de .sola christenen nu vandaag aan de dag vergelijkbaar aan .Baal in het Oude Testament.Om de Maria uit de Bijbel en de Maria in de RKK uit elkaar te houden zou ik willen voorstellen om de Maria uit de RKK de naam van .Maal te geven. Hierbij is de B van Baal vervangen door de M van Maria. RKK mensen zullen de naam .Maal niet fijn vinden maar ze zullen niet kunnen ontkennen dat de naam .Maal voor .sola christenen perfect is om binnen hun geloofsleer aan te geven waar het over gaat. 

 top       toc       Maria als middelares in de RKK.

In de RKK wordt Maria als mede middelares (naast Jezus) beschouwd. Dit is voor .sola christenen natuurlijk enorm beledigend naar Jezus Christus toe.
Dat Maria vandaag aan de dag door miljoenen mensen op de wereld als een middelares wordt beschouwd blijkt wel uit de volgende feiten.
Op 

 top       toc       In de protestantse kerken weten ze niet hoe je in het Koninkrijk van God kunt komen.

Zie voor een toelichting: http://www.zbaptisten.nl/nederland-is-een-zendingsland 

 top       toc       In veel Pinkster- en Volle evangeliekerken wordt onbijbels (en onmenselijk) met zieken omgegaan.

Zie voor een toelichting: http://www.zbaptisten.nl/gebedsgenezing 

 top       toc       Waarom is het tekenen van het manifest een foute boel?

In 2 Joh 1 vers 10 staat:

HB  2 Joh 1:10 : Als iemand bij u komt om u iets anders te leren, laat hem dan niet binnen. Geef hem geen enkele bemoediging.
11 Want als u dat wel doet, bent u medeplichtig aan het kwaad dat hij aanricht.top       toc       U geeft dan steun aan de onbijbelse leer van de Katholieke kerk

Dus wanneer u het manifest tekent dan geeft u steun aan rooms katholieken die beweren dat Maria (ook) een middelares is. Nou, harder kunt u Jezus Christus al niet beledigen natuurlijk. 

In Johannes 14 vers 6 staat:

6'Ik ben de weg, de waarheid en het leven', antwoordde Jezus, 'Ik ben de enige weg tot de Vader.

Zie: http://www.biblegateway.com/passage/?search=joh%2014:6-&version=30 

Maar in de Rooms Katholieke kerk is dat niet het geval. In die kerk zijn Maria en de heiligen zijn ook wegen tot God. Dat is dus 100% tegengesteld aan het woord van Jezus Christus. Dat is dus zwaar anti-christelijk. En niet te vergeten, ook zeer beledigend naar Jezus Christus toe.

 

top       toc       U geeft dan steun aan de onbijbelse leer van de protestantse kerk

In Johannes 3 vers 5 staat:

Het Boek  Joh 3:5 Toch is het zoals Ik zeg. Als iemand na zijn natuurlijke geboorte niet ook geestelijk geboren wordt (A), kan hij onmogelijk in het Koninkrijk van God komen.

Maar protestanten gaan 100% tegen de woorden van Jezus in met hun kinderdoop. Om tegen de woorden van Jezus Christus in te gaan dat is anti-christelijk. En met mensen uit zo′n kerk moet je zeker geen verbond sluiten.