www.zbaptisten.nl

                                            

Hoofdmenu
Wie is Wim Vogelaar?
Contact
Mijn jeugd
Mijn favoriete muziek
God nodigt u uit
Wat is zbaptisten?
Zonder oecumene
Gebedsgenezing
Tienden geven?
Malieveld manifest 6 okt 2012
Bokito en Euro crisis
Koopzondag

Mammon
De ware Christus
God geneest
Opdat zij een zijn
Samenwerken met EWV
Seks voor het huwelijk
Voorkomen/genezen
Winti en de Bijbel
De kinderdoop
Stad loost trouwambtenaren
De twee verbonden
NL is zendingsland
Mazelen en de BijbelInhoud:

 top       toc       De aanleiding voor het schrijven van deze webpagina was het bericht in de nieuwsbrief van Dirk van Genderen.

Op zaterdag 7 december 2013 stond er in de nieuwsbrief van Dirk van Genderen (klik hier) o.a. de volgende tekst:

* Ophef in Zeist om koopzondag

Enkele weken geleden besloot de gemeenteraad van Zeist met een kleine meerderheid dat de winkels in de gemeente voortaan op zondag open mogen. Dat heeft tot veel commotie geleid. In de wijkbrief van de Hervormde gemeente riep de gemeentesecretaris op de initiatiefnemers van deze openstelling, de C1000 en Albert Heijn, voortaan te boycotten. Een van de klanten van de C1000 schreef in een brief aan de winkeleigenaar te hopen dat de C1000 zoveel verlies zal lijden dat hij de zondagopenstelling zal beëindigen.
De oproepen hebben tot gevolg dat een andere supermarkt, de MCD, die op zondag haar deuren dichthoudt, de omzet ziet stijgen. De eigenaar van de C1000 heeft in het AD laten weten de oproep van de christenen chantage te vinden.

Dat is natuurlijk best heftig wat daar in Zeist allemaal gebeurd is. En de kans is redelijk groot dat er in andere plaatsen in Nederland zich vergelijkbare taferelen afspelen. Dan is het nu een goed moment om te kijken wat er nu eigenlijk precies in de Bijbel staat i.v.m. de koopzondag.

top       toc       Staat de Bijbel de koopzondag toe?  Ja!!!!

Veel protestanten zien de zondag als een dag waarop wij niet mogen werken. Een dag waarop men moet leven zoals in het Oude Testament werd gedaan op de sabbat. 

Maar op deze webpagina wil ik op grond van wat er in de Bijbel staat uitleggen dat wij vrij zijn om op zondag te kopen.top       toc       'Een opdracht van God' staat er op de website van het Reformatorisch Dagblad.

Wanneer je b.v. op zondag op de website van het Reformatorisch Dagblad komt dan zie je de volgende boodschap op pagina : http://www.refdag.nl/zondag 

Vandaag is het zondag. We wijden deze dag in het bijzonder aan de dienst van God. Wij beschouwen de zondag als een rustdag, een opdracht van God en een geschenk, waar we dankbaar voor mogen zijn. Om die reden actualiseren we onze site vandaag niet en is DigibronPlus vandaag niet toegankelijk.
top       toc       De 'zondagsrust' is een speerpunt bij de SGP.

Ondanks het feit dat ik op de SGP stem (klik hier voor een toelichting) ben ik het niet eens met het standpunt van de SGP betreffende de 'zondagsrust'.
Op pagina http://www.sgp.nl/Standpunten/Standpunten/Speerpunten  staat o.a. 

De zondag is een zegen, van God en moet tot Zijn eer worden besteed. Eén dag in de week om tot rust te komen vr de nieuwe (werk)week begint, is goed voor iedereen. Daarom moet de huidige winkeltijdenwet worden aangepast, zodat alle winkels gesloten blijven. Dit ook ter bescherming van de kleine ondernemers. Werken op zondag moet beperkt worden tot wat echt nodig is. Werknemers die niet op zondag willen werken, mogen geen nadelige gevolgen ondervinden van deze keuze.

 

Het is opvallend dat in tegenstelling tot de website van het Reformatorisch Dagblad hier niet bij staat 'Het is een opdracht van God'. 
Wel staat er op de website van de SGP het woordje 'moet'.  

Dus blijkbaar 'moet' het toch van God. De vraag is dan: 'Waar staat dat in de Bijbel?'top       toc       De discussie die de SGP over de 'zondagsrust' voert is niet zuiver.

In het verhaal van de SGP over de zondagsrust worden twee dingen samen besproken alsof het één probleem zou zijn. En ik begrijp best waarom de SGP dat doet. Maar ze hebben daar zelf geen voordeel van denk ik. Iedereen kijkt daar toch wel doorheen. top       toc       De twee onderwerpen die samengevoegd zijn tot één onderwerp.

De samengevoegde onderwerpen zijn:

 1. Protestanten willen graag vanwege Exodus 20 vers 8 er alles aan doen om dat gebod te gehoorzamen. Heel begrijpelijk natuurlijk omdat protestanten denken dat dat de wil van God is. 
 2. Het andere punt is dat het voor ieder mens wel gezond is om elke week zo eens een dagje vrij te hebben. Twee dagen per week vrij is denk ik nog relaxter.
  En niemand zal dat betwisten.  
  Maar waarom zou zo'n vrije dag nu precies op de zondag moeten vallen. Dat zou net zo goed elke andere dag van de week kunnen zijn.
  En mensen die op zondag moeten werken die zullen vaak (wanneer zij dat willen) daar best een andere dag in de week voor vrij kunnen krijgen denk ik.

  De SGP wijst ook op het belang van kleine ondernemers. En dat is zeer terecht. Kleine ondernemers zullen doorgaans niet zo blij zijn dat ze op de zondag open 'moeten' zijn. 

En wat zou de SGP nu moeten doen? Twee aparte discussies voeren. Maar welke argumenten zou de SGP  moeten noemen om te bereiken dat heel Nederland zich houdt aan Exodus 20 vers 8.  Door naar de Bijbel te verwijzen en te zeggen: Het staat in Exodus 20 vers 8 en wie zich daar niet aan houdt die kan de straf van God verwachten?? 

Wanneer dat zo zou zijn dan is het wel heel belangrijk om heel goed te weten 1) wat er in de Bijbel staat en ook  2) of wat er staat in Exodus 20 vers 8 toch echt voor ons van toepassing is en een punt wat ook erg belangrijk is: 3) mogen wij heel Nederland opleggen/dwingen om zich aan Exodus 20 vers 8 te houden. Is dat de wil van God dan???top       toc       Een opdracht van God. Waar staat dat in de Bijbel?

Ik ben gereformeerd opgevoed. En ik kan me nog herinneren dat er in de jaren zestig in de zondagsdienst de tien geboden werden voorgelezen waarin o.a. staat: 

Het Boek:  Exodus 20:8 Onderhoud de sabbat als een heilige dag.
9 Zes dagen moet u werken,
10 maar de zevende dag is de sabbat van de HERE, een rustdag. Op die dag mag u niet werken. En dat geldt ook voor uw zonen, dochters, slaven (man of vrouw), vee en gasten.
11 Want in zes dagen heeft de HERE de hemel, de aarde, de zee en alles wat daarin leeft, gemaakt en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HERE de sabbat en maakte er een bijzondere, heilige dag van.

De sabbat is eigenlijk de zaterdag maar het principe van één rustdag in de week is er dan toch wel. Je zou kunnen zeggen:  in protestantse kerken wordt om bepaalde (praktische?)  redenen de sabbat op zondag gevierd. Je hebt ook de zevendedagsadventisten (klik hier) die helemaal precies willen doen wat er staat in de Bijbel en zij vieren de sabbat op zaterdag.top       toc       De tien geboden zijn een onderdeel van de wet van Mozes. Die wet geldt toch niet voor ons?

In Romeinen 7 vers 4 staat: 

Het Boek:  4 Broeders, zo bent u niet meer gebonden aan de Joodse wet. Want toen Christus stierf, bent u mt Hem gestorven. Voor de wet bestaat u niet meer. Nu behoort u toe aan iemand anders, aan Christus Die uit de dood is opgestaan. En hierdoor kunnen wij voor God een vruchtbaar leven leiden.

Dus.......ik heb niets te maken met de sabbat uit het Oude Testament (die tegenwoordig op zondag gevierd wordt). Respecteer en onderhoud ik de zondag dan ben ik niet met Christus gestorven. En dat is niet best natuurlijk. En waardoor kun je nu laten zien dat je er voor kiest om met Christus gestorven te zijn: 

door de volwassen-doop.  

En dat is het grote probleem bij de protestanten. De protestanten zijn aanhangers van de onbijbelse kinderdoop en verwerpen de volwassendoop.

En de betekenis van de volwassen-doop wordt zo mooi uitgelegd op de webpagina van de Rooms Katholiek Kerk. Maar..............het is verbijsterend dat er dan onder aan die pagina staat: 'Maar wij doen het toch lekker anders, (ja wel met iets diplomatiekere woorden natuurlijk) n.m.l. d.m.v. de kinderdoop'. Dan denk ik hoe is het mogelijk dat de RKK zo bewust tegen het woord van God durft in te gaan.  

Op pagina  http://www.rkk.nl/katholicisme/encyclopedie/d/doopsel   van de Rooms Katholieke kerk staat o.a. 

Symbool
De vroege christenen beleefden de doop, juist omdat het sacrament meestal volwassenen betrof, zeer intensief. De dopeling, zo dachten zij, nam door de onderdompeling in, en het opduiken uit het water, op symbolische wijze respectievelijk deel aan de dood en de verrijzenis van Jezus Christus. Deze gedachten gingen terug op uiteenzettingen van de apostel Paulus.

'Watergraf'
Paulus zag het onderduiken van de dopeling in het water als een afbeelding van Jezus' afdaling in het graf. De dopeling werd door de onderdompeling als het ware 'mede gekruisigd' en 'met Christus begraven'. Eenmaal onder water verbleef de dopeling kortstondig in een 'watergraf': symbool voor het echte graf van Christus. Het opduiken van de dopeling uit het water, daarna, was dan een symbolische nabootsing van de verrijzenis, waar de gelovige door zijn doop deel aan krijgt. Let wel: in het Oude Testament was het rijk van de dood in 'onderaardse wateren' gelocaliseerd. Bij de doop kon het opduiken uit het water daarom door de eerste christenen als een krachtige symbolische overwinning op de dood worden beleefd.


Het beroemde Baptisterium van Florence tegenover de Dom (foto: katholieknederland.nl). Het baptisterium is achthoekig, omdat gelovigen door het doopsel het nieuwe leven van de verrezen Jezus in zich krijgen. Jezus stond op uit de dood daags na de sabbat, de eerste dag van de week. Deze dag werd door christenen ook wel de Achtste Dag genoemd.

Oude en nieuwe mens
De vroege christenen voerden het beeld van het watergraf, in navolging van Paulus, nog een stap verder. In het watergraf stierf de dopeling in zekere zin, om daarna opnieuw geboren te worden. De oude, zondige mens bleef in het watergraf achter, en uit het water stond een nieuwe mens op: een mens met een nieuw, in God verborgen leven.

 

Een Pinksterkerk (waar de volwassendoop wordt toegepast) zou het niet beter kunnen uitleggen dan de Rooms Katholieke Kerk hier op hun pagina doet.

top       toc       Een ironische situatie:  RKK weet wat er in de Bijbel staat maar de protestanten weten het niet (of willen het niet weten).

Het is wel een zeer ironische situatie (maar gelijktijdig zeer droevig):

 1. De RKK weet blijkbaar wat er in de Bijbel staat maar doet het niet omdat de Bijbel in de RKK niet het hoogste gezag heeft (het hoogste gezag heeft daar de kerkgeschiedenis)
 2. de protestanten zeggen dat Gods woord het hoogste gezag voor hun  is ('Sola scriptura')  maar zij onderwerpen zich daar toch niet aan, gezien het feit dat daar kinderen worden gedoopt i.p.v. volwassenen. Zie voor een verdere toelichting: http://www.zbaptisten.nl/de-kinderdoop Maar het is wel heel raar dan dat Rooms Katholieken wel in staat zijn om te lezen en te begrijpen wat de Bijbel over dopen zegt en de protestanten niet.

De katholieken zouden tegen de protestanten kunnen zeggen: Waar blijven jullie nu met je 'Sola scriptura' (klik hier)?  Het woord 'protest' in het woord protestant duidt op het protest tegen de Rooms Katholieke kerk. Een van de redenen van het protest is o.a. dat de Katholieke kerk zich niet aan het woord van God (de Bijbel) hield/houdt. Klik hier en ook hier.top       toc       In de Bijbel wordt over 2 sabbatten gesproken.

In de Bijbel worden twee sabbatten genoemd:

Sabbat 1 Dit is de welbekende sabbat uit Exodus 20 vers 8. De opdracht voor de sabbat is onderdeel van de tien geboden.
Sabbat 2

Over sabbat nummer 2 wordt gesproken in Hebreen hoofdstuk 4 vers 9.
NBG51:    9 Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God.
10 Want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de zijne.
11 Laten wij er dus ernst mede maken om tot die rust in te gaan, opdat niemand ten val kome door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen.
'is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken' wil zeggen: we hoeven ons niet meer in te spannen volgens de wet van Mozes om gerechtvaardigd te worden voor God. Voor de rechtvaardiging hoeven (mogen) we helemaal niets meer te doen (de nieuwe sabbatsrust). 

Maar wil dat nu zeggen dat we een lekker lui leventje kunnen leiden?

Nee, zeer zeker niet. Neem als voorbeeld maar het leven van Paulus.
Klik hier om te lezen dat hij het echt niet rustig aan deed.

En ook uit 2 Tim 2 blijkt dat er voor een christen er geen lui leventje kan zijn: 1) strijden als een soldaat 2) aan de regels houden als een sportman (bijbelstudie) 3) zo hard werken als een boer (let op: dat schreef Paulus  toen er nog geen landbouwtractoren waren!!!!)
top       toc       In de Bijbel wordt over 2 wetten gesproken.

In de Bijbel worden twee verzamelingen van wetten genoemd. Dat staat o.a. in Romeinen 8 ver s 2:

NBG51 :    Rom 8:

1 Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.

2 Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods.

Samenvatting: 

Wet 1 Dit is de wet van Mozes uit het oude testament.       [ de wet der zonde en des doods ]         Sabbat-1 is onderdeel van wet-1
Wet 2 De wet van de Geest des levens.a    Dit is de wet die in het Nieuwe Testament geldt en nu ook nog steeds voor ons. Bij wet-2 hoort sabbat-2.


top       toc       Sabbat-2 geldt voor 7 dagen in de week en voor 24 uur per dag.

Het kenmerk van sabbat-2 is dat wij niet meer hoeven te werken (d.w.z. de wet van Mozes houden) om rechtvaardig voor God te staan (zoals door het houden van sabbat-1 gebeurt) maar dat wij vanuit de genade van Christus mogen/moeten leven.

top       toc       Sabbat-1 en sabbat-2 verdragen elkaar niet.

Je kunt  niet trouw zijn aan zowel sabbat-1 als ook aan sabbat-2. Aan sabbat-2 moet je je in ieder geval houden want anders ben je geen christen. Maar wanneer  je je dan ook aan sabbat-1 wil houden (de zondagsheiliging) dan sta je los van Christus. Sabbat-1 is nml onderdeel van de wet van Mozes. En in Galaten 5 vers 4 staat: 

NBG51:   Galaten 5:4 Gij zijt los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid verwacht; buiten de genade staat gij.

Dus door het houden van sabbat-1 sta je los van Christus.top       toc       De duivel ziet niets liever dan dat gelovigen 'los van Christus' zijn.  (Gal 5:4)

De duivel wil uiteraard graag dat gelovigen los van Christus zijn. Dus is het niet verwonderlijk dat we op veel plaatsen in het Nieuwe Testament zien dat er steeds maar weer Joden opduiken die proberen om mensen de wet van Mozes te laten volgen. We lezen dat bijvoorbeeld in de brief van Paulus aan Titus.

En wat schrijft Paulus o.a. in de brief aan Titus:

 Het Boek:     Titus  1 : 10 Want er zijn er velen die weigeren te gehoorzamen; dat geldt in het bijzonder voor de Joden onder hen, die onzin spreken en beweren, dat christenen zich aan de Joodse wetten moeten houden. (A)
11 Deze mensen moeten tot zwijgen worden gebracht; het brengt hele families in verwarring. Daar moet een einde aan komen. Dat soort leraars brengt een verkeerde leer en is alleen maar op geld uit.
12 Eén van hun eigen mensen, een profeet van Kreta, heeft over hen gezegd: De Kretenzers zijn allemaal leugenaars; zij zijn lui en denken alleen maar aan veel eten.
13 Dat is waar. Pak de christenen van Kreta dan ook hard aan, zodat zij sterk worden in het geloof en
14 niet langer luisteren naar Joodse fabeltjes en naar mensen die de waarheid de rug hebben toegekeerd.
top       toc       Meer voorbeelden van Joodse wetten die de kerk van tegenwoordig bedreigen.

Hier volgen een aantal voorbeelden van  mensen die ook tegenwoordig onder een of meerdere van de Joodse wetten leven. Dat is een foute boel natuurlijk (Joodse fabeltjes). In welke kerken zien we dat? Dat zien we o.a. in de volgende kerken: 

 1. De sabbat (zondagsrust) in de protestantse kerken.
 2. De wet van de tienden in o.a. de VPE kerken (de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, http://www.vpe.nl/ )
  Zie voor een toelichting i.v.m. de tienden: http://www.zbaptisten.nl/tienden 

 3. Kerken waarin zoveel mogelijk wetten van de Thora worden nageleefd. Zie volgend hoofdstukje.  

top       toc       Kerken die de Thora onderhouden.

Toen mijn vrouw en ik in juli 2013 op de weekmarkt in Alblasserdam waren i.v.m. de mazelenepidemie (klik hier) toen ontmoete ik daar de heer Levi Zoutendijk. Hij behoort bij een kerk waar de mensen zich zoveel mogelijk aan de wetten van de  Thora houden. De Thora zijn de wetten van Mozes. Na het lezen van deze webpagina over de koopzondag  zal het duidelijk zijn dat we ons daar niet mee moeten bezig houden. Levi Zoutendijk verwees me nog naar de volgende website:   http://www.yeshuahatorah.com/wordpress/ 

 

Op website http://www.beth-yeshua.nl/index.php  ziet u een groepering die ook zich zoveel mogelijk aan de Thora houdt. Dat lijkt super geestelijk maar ze staan daardoor zoals Paulus zegt los van de echte Jezus. (Gal 5:4). 
top       toc       Moeten we ons nu aan de Thora (sabbat,tienden,enz) houden of niet.

In Handelingen 15 vers 28 staat:

NBG51 :       Hand 15: 28 Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht, u verder geen last op te leggen dan dit noodzakelijke:
29 onthouding van hetgeen de afgoden geofferd is, van bloed, van het verstikte en van hoererij; indien gij u hier voor wacht, zult gij wel doen. Vaart wel!

En komt er in deze opsomming het geven van 'tienden' voor of het houden van sabbat-1  (i.v.m. de koopzondag)?  Nee!

En waarom zouden wij het dan beter moeten weten dan de discipelen in Handelingen. Wanneer wij het anders gaan doen dan zij dan zitten wij fout. We zitten dan niet in groep 1b maar in groep 2.  Zie voor een toelichting i.v.m. groepen: http://www.zbaptisten.nl/1zijn  top       toc       Conclusie: Een Christen mag niet op basis van Ex 20:8  tegen de koopzondag zijn!!!

Een christen mag natuurlijk wel tegen een koopzondag zijn (daar ben ik eigenlijk ook wel wat tegen) maar hij mag daar geen argumenten bijhalen dat God het verboden heeft op grond van Exodus 20 vers 8. Wie dat wel doet (b.v. de protestanten, het Reformatorisch Dagblad, de SGP) die laat  de mensen een heel andere Jezus zien als welke Paulus predikte. 

In 2 Cor. 11 vers 4  waarschuwt Paulus voor een andere Jezus

NBG51   2 Cor 11 vers 4 
4 Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel.


Deze pagina is door Wim Vogelaar bijgewerkt op: vrijdag 10 augustus 2018.     

Inhoudsopgave:

 top       toc       Wie is Wim Vogelaar?

Hier volgt informatie waardoor u een indruk kunt krijgen over wie ik ben.
Lees verder... 
top       toc       Wat is mijn motivatie voor deze website?

U zult zich mogelijk afvragen waarom ik mij zo druk maak om mensen te informeren op het gebied van gezondheid. Ik ben gepensioneerd en ik zou een heleboel andere leuke dingen kunnen doen. Waarom dan toch zoveel energie stoppen in deze website en in het te woord staan van mensen die op de informatie op mijn website reageren. 

Lees verder...

top       toc       Welke muziek vind ik mooi?

Klik hier.

Wim Vogelaar

Tel. 06-10080999

e-mail:

 mailto:wim.vogelaar@debesteweg.nl