www.zbaptisten.nl

                                            

Hoofdmenu
Wie is Wim Vogelaar?
Contact
Mijn jeugd
Mijn favoriete muziek
God nodigt u uit
Wat is zbaptisten?
Zonder oecumene
Gebedsgenezing
Tienden geven?
Malieveld manifest 6 okt 2012
Bokito en Euro crisis
Koopzondag

Mammon
De ware Christus
God geneest
Opdat zij een zijn
Samenwerken met EWV
Seks voor het huwelijk
Voorkomen/genezen
Winti en de Bijbel
De kinderdoop
Stad loost trouwambtenaren
De twee verbonden
NL is zendingsland
Mazelen en de BijbelPage last updated

In Hebr. 8:13 staat:

Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmede het eerste voor verouderd verklaard. En wat veroudert en verjaart, is niet ver van verdwijning.

In hoofdstuk 8 van de Hebreeën brief in vers 1 t/m 13  wordt uitgelegd dat er twee verbonden zijn, het oude verbond en het nieuwe verbond
Zie: http://www.biblegateway.com/passage/?book_id=65&chapter=8&version=30  

Een belangrijke vraag is nu, wat is nu het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond? Wat het oude verbond inhoudt kunnen we lezen in het oude testament. Maar wat houdt nu het nieuwe verbond in. Wat wordt ik nu geacht te doen wanneer ik me aan het nieuwe verbond wil houden. Kan ik een lijstje printen met alle regels waar ik me aan te houden heb wanneer ik me aan het nieuwe verbond wil houden? Nee dat kan niet. Of ja toch een beetje. Dat lijkt ingewikkeld. Waar ligt die moeilijkheid dan? In de volgende tabel worden de eigenschappen van de verbonden naast elkaar gezet.

Het oude verbond (OV): Het nieuwe verbond (NV):
 • Hoofdkenmerk is: Gij zult (je moet)
  Mensen zijn slaven van God.
 • Hoofdkenmerk is: De liefde van Christus dringt ons.
  Mensen zijn zonen/dochteren van God. In Rom 8:15 staat 
   15Wij hoeven dus geen slaven van de angst meer te zijn. Nee, God heeft ons een andere geest gegeven. Wij zijn door Hem aangenomen als zonen. En doordat Zijn Geest in ons woont, roepen wij: "Abba! Vader!" (a)
  Klik hier voor online bijbelgedeelte.
 • Je moet de wet houden om recht voor God te kunnen staan. Door je daden (het houden aan de wet) wordt je gerechtvaardigd tegenover God. Wanneer je je niet houdt aan de wet dan rust Gods toorn op je. 
 • Je hoeft niets te doen om recht voor God te kunnen staan. "Alleen maar" geloven dat Jezus Christus voor je zonden is gestorven aan het kruis van Golgotha.  Lied 421 in de zangbundel van Johan de Heer zegt het mooi: "Geloven alleen". 
 • Je moet je steeds inspannen om gerechtvaardigd te worden.
 • Je moet je steeds inspannen om niet uit de bereikte rechtvaardiging geduwd te worden. De bereikte rechtvaardiging is de genade van Jezus Christus.
 • De Levitsche priesters hadden niets te bieden waardoor het helemaal goed zou kunnen komen tussen God en de mensen.
 • Door het nieuwe verbond hebben we een priester die het wel helemaal goed heeft gemaakt tussen God en de mensen. Geen Livitische priester, maar een priester uit de stam van Juda.
 • Onder het oude verbond is er maar één mens. Volgens de classificatie van het nieuwe verbond (Ef 4:22) is dit de oude mens.  
 • Bij het nieuwe verbond behoren de volgende twee begrippen: De oude mens en de nieuwe mens. (Ef 4:22)
 • Bij het nieuwe verbond behoren ook de begrippen: 1) werken van het vlees en 2) werken van de Geest of ook de vrucht van de Geest.

  

Hoofdkenmerk OV is: Gij zult (je moet)

Mensen moesten doen wat er in de wet stond. Wanneer ze zich aan de wet hielden dan zou God hen zegenen. Deden ze dat niet dan konden ze problemen verwachten. U kunt over zegen en vloek lezen in Deut. 28. 
Zie: http://www.biblegateway.com/passage/?search=deut%2028;&version=30

Hoofdkenmerk NV is: De liefde van Christus dringt ons

Je hoeft niets te doen om recht voor God te kunnen staan. "Alleen maar" geloven dat Jezus Christus voor je zonden is gestorven aan het kruis van Golgotha. Maar wat zet een Christen dan toch in beweging? Je gelooft en je bent klaar. Makkelijk toch? Ja, gemakkelijker kan al niet. Maar nadat je voor God gerechtvaardigd bent ligt er een nieuwe toekomst voor je. Een toekomst waar je zelf invulling aan moet geven. Ieder mens moet keuzes maken, ook mensen die niet geloven, maar wanneer je in Jezus Christus gelooft dan komen er nieuwe keuzes aan. Jezus Christus wil van jou n.m.l. een discipel maken. Wil jij daaraan meewerken? Dat is de grote vraag. Wil jij net als Jezus je leven opofferen voor anderen?

 

De oude mens en de nieuwe mens

In Ef. 4:22 wordt gesproken over de oude mens (NBG) of ook oude natuur (Het Boek) en in vers 24 wordt gesproken over de nieuwe mens (NBG) of ook de nieuwe natuur (Het Boek).
Zie: http://www.biblegateway.com/passage/?search=ef%204;&version=30;

Werken van het vlees & vrucht van de Geest 

Bij het nieuwe verbond behoren ook de begrippen: 1) werken van het vlees en 2) werken van de Geest of ook de vrucht van de Geest.


De twee naturen/mensen die een rol spelen bij het nieuwe verbond.

De oude mens / de oude natuur:

De nieuwe mens / de nieuwe natuur:

     
 • Ef 4:22 moet u uw oude menselijke natuur als oude kleren uittrekken; uw vroegere manier van leven, waardoor u geluk en vrede meende te vinden, maar die u in werkelijkheid dood en verderf bracht.
 • Ef 4:24 Sterker nog, u moet een heel nieuw mens worden, die alleen voor God leeft, zuiver en goed. Trek een nieuwe natuur aan als een stel nieuwe kleren.

Zie: http://www.biblegateway.com/passage/?search=ef%204:15-30;&version=30

 

We hebben te maken met twee personen/naturen in ons

In de volgende plaatjes wordt het voorgaande in beeld gebracht. Het rode poppetje stelt de oude mens voor en ook de oude natuur. Het groene poppetje stelt de nieuwe mens voor en ook de nieuwe natuur. De kleur van de poppetjes wordt verklaard door de kleuren van een verkeerslicht. Bij rood moet je stoppen, bij groen moet je rijden. De oude (rode) mens moet gestopt worden (houd hem voor dood) terwijl de nieuwe mens (groen) in beweging moet komen/blijven. 


Op dit plaatje ziet u de mens die d.m.v. het oude verbond recht voor God wil staan.
Er staat een rood kruis door de pijl. Dat wil zeggen dat de mens d.m.v. het oude verbond God niet kan bereiken.
Dat is om de volgende redenen:

 

 


 

Op dit plaatje zie je dat de oude natuur (rood) in het watergraf ligt en dat de nieuwe natuur in de dichte nabijheid bij God is.

En omdat er geen geografische afstand tussen God en ons is is het volgende plaatje beter. Maar die aanwezigheid van God geldt alleen voor hen die in Jezus Christus geloven.En nu de problemen i.v.m. deze twee naturen

Aan de ene kant ziet het er eenvoudig uit. De oude mens voor dood houden en uit de nieuwe mens leven. Maar wanneer leef ik nu uit de oude mens (rode poppetje) en wanneer leef ik nu uit de nieuwe mens (groene poppetje). In veel gevallen is dat heel duidelijk. Zo wordt in Ef 4: 22 uitgelegd wat de werken van het oude leven zijn: 

25Houd op met liegen. Vertel elkaar de waarheid, want wij horen bij elkaar en zijn delen van hetzelfde lichaam.

 26Als u kwaad bent, laat dan geen wrok in uw hart opkomen, want dan zondigt u. Zorg ervoor dat u uw boosheid voor het einde van de dag weer kwijt bent.

 27Geef de duivel geen schijn van kans.

 28Wie een dief is, moet ophouden met stelen. Steek liever uw handen uit de mouwen en verdien eerlijk uw eigen brood. Dan kunt u nog eens iemand helpen die gebrek heeft.

 29Laat er ook geen vuile taal uit uw mond komen; dat doet alleen maar kwaad. Zeg op het juiste moment het juiste woord, iets wat de mensen helpt en goed doet, zodat zij genade ontvangen.

Zie: http://www.biblegateway.com/passage/?search=ef%204:15-30;&version=30

 en in Ef 4 wordt ook uitgelegd wat er van de nieuwe mens verwacht wordt: 

32Wees in plaats daarvan vriendelijk en liefdevol voor elkaar. Vergeef elkaar, zoals God uw zonden heeft vergeven om wat Christus voor u deed.

Ef 5

1Volg Gods voorbeeld in alles, zoals een geliefd kind zijn vader nadoet.

 2Wees vol liefde, net als Christus, Die zoveel van u hield dat Hij Zich voor u opofferde om uw zonden weg te nemen. God nam dit offer van Christus aan; het was als een heerlijke geur voor Hem.
Zie: http://www.biblegateway.com/passage/?book_id=56&chapter=5&version=30 

  
Maar vaak zie je dat getracht wordt om Christenen  toch weer onder de wet te plaatsen.  Een wet waar Paulus heel duidelijk voor waarschuwt is de wet van de besnijdenis. De Galaten brief gaat nagenoeg helemaal over dat probleem. 

In Handelingen lezen we over farizeeërs die tot geloof zijn gekomen. Maar ze proberen de mensen er toe te brengen  dat ze weer de wetten van  Mozes gaan onderhouden. 

Het meest dramatische feit aller tijden is denk ik wel dat zelfs de eerste Christen gemeente de wet weer gaat onderhouden. In Hand 2 was alles zo mooi begonnen. Maar in Hand 15:6 zien we dat het al de verkeerde kant opgaat. Het is al niet meer zo vanzelfsprekend dat de wet van Mozes afgedaan heeft. Er moet vergaderd worden. Er moet blijkbaar heel diep nagedacht worden. En Petrus blijkt dan gelukkig nog (net) te weten hoe het zit. Hij zegt: 

7Na veel heen en weer gepraat stond Petrus op. "Mannen broeders", zei hij, "u weet allemaal dat God mij uit uw midden heeft uitgekozen om het goede nieuws van Jezus Christus aan de andere volken bekend te maken, zodat ook zij in Hem kunnen geloven.

 8God heeft dat bevestigd door hun, net als ons, de Heilige Geest te geven.

 9Hij maakt geen verschil tussen hen en ons. Doordat zij in Jezus Christus geloven, heeft Hij hun hart van kwaad gezuiverd.

 10Wel, waarom wilt u het beter weten dan God, door deze nieuwe christenen een juk op de schouders te leggen dat voor ons en onze voorouders al te zwaar was?

 11Wij geloven immers op dezelfde wijze als zij gered te worden, door de genade van de Here Jezus!"

Zie: http://www.biblegateway.com/passage/?search=acts%2015%20;&version=30

Maar enkele hoofdstukken later in Hand. 21  zien we dat ze deze waarheid geheel kwijt zijn geraakt.
In Hand 21: 17-26  staat: 

17Bij onze aankomst in Jeruzalem werden wij door de christenen hartelijk ontvangen.

 18De volgende dag gingen wij met Paulus naar Jakobus. Alle christenleiders uit Jeruzalem waren er ook.

 19Na de begroeting deed Paulus uitgebreid verslag over wat God door hem onder de andere volken had gedaan.

 20Toen zij dat hoorden, prezen zij God. Daarna zeiden zij tegen Paulus: "U ziet, broeder, dat hier vele duizenden Joden in Jezus zijn gaan geloven. Ieder van hen hecht grote waarde aan de wet van Mozes.

 21Maar zij hebben gehoord dat u de Joden in het buitenland leert dat zij zich niet meer aan de wet van Mozes hoeven te houden. U zou hebben gezegd dat zij hun pasgeboren jongetjes niet hoeven te besnijden en ook dat zij zich niet aan de Joodse gebruiken hoeven te houden.

 22Wat moeten wij daar nu mee? Want zij zullen vast horen dat u hier bent.

 23Wij hebben een voorstel. Er zijn in ons midden vier mannen die een plechtige belofte hadden afgelegd.

 24Ga met hen mee en neem, net als zij, deel aan de reinigingsplechtigheid. Laat op uw kosten hun haar knippen. Dan zullen alle mensen in de stad weten dat het niet waar is wat over u wordt gezegd, maar dat u zelf trouw leeft volgens de wet van Mozes.

 25Wat de christenen uit de andere volken betreft: Wij hebben hun in een gezamenlijke brief geschreven dat zij niet mogen eten of drinken wat aan afgoden is geofferd. Zij mogen geen vlees van dieren eten die door verstikking zijn gedood en ook geen bloed drinken. Ook mogen zij geen hoererij plegen."

 26Paulus nam de vier mannen mee en liet zich de volgende dag samen met hen reinigen. Daarna ging hij naar de tempel om bekend te maken op welke dag hun reinigingsweek voorbij zou zijn. Dan zou voor ieder van hen het offer worden gebracht, dat aan hun plechtige belofte een einde maakte.

Zie: http://www.biblegateway.com/passage/?search=acts%2021:15-;&version=30


In Hand 15:6 zei Petrus nog: 10Wel, waarom wilt u het beter weten dan God, door deze nieuwe christenen een juk op de schouders te leggen dat voor ons en onze voorouders al te zwaar was?

Maar in Hand 21:20 blijkt dat juk voor hen ineens niet meer te zwaar te zijn. En uit vers 25 is op te maken dat de christenen uit de andere volken zich niet aan de wetten van Mozes behoeven te houden. Een heel merkwaardige opvatting hebben de christenen in Jeruzalem gekregen. Paulus had beter een kopietje van zijn brief aan de Galaten naar Jeruzalem kunnen sturen. In de Galaten 5:4 wordt duidelijk uitgelegd dat wie gerechtigheid van de wet verwacht los van Christus staat.

 

Waarom is de eerste christen gemeente in hand 21 alles kwijtgeraakt?

 

 •  
Het oude verbond is verouderd. Zie Hebr 8:13. Dus waar ze in Hand 21 mee bezig zijn is folklore. De gemeente is veranderd in een soort toneelgezelschap waar nog wat gebruiken uit oude tijden worden nagespeeld. En om precies te zijn, het oude verbond heeft niet afgedaan. Klik hier voor meer info.
 •  
Stel dat het oude verbond toch nog geldig zou zijn, dan zondigen ze daartegen wanneer ze Jezus Christus als priester erkennen. Wanneer ze de wetten van Mozes willen volgen dan mogen ze zich alleen wenden tot priesters uit de stam van Levi. En Jezus Christus komt niet uit de stam van Levi maar uit de stam van Juda.
En in Jac. 1:10 staat: 
10Als iemand zich aan de hele wet van God houdt, maar die op één punt overtreedt, is hij in feite net zo schuldig als iemand die de hele wet heeft overtreden.
Zie: http://www.biblegateway.com/passage/?search=james%202:9-;&version=30
 

Dus wie zich aan de wet van Mozes wil houden moet Jezus Christus als priester verloochenen. Het één sluit het ander uit.
 •  
De wet van Mozes geldt alleen voor rode poppetjes en niet voor groene poppetjes. Dus de eerste christengemeente heeft de doop weer ongedaan gemaakt. Ze hebben hun oude leven (rode poppetje) weer uit het watergraf tevoorschijn gehaald.
In 1 Tim 1:8 staat voor wie de wet is (voor de rode poppetjes): 
8Die wetten zijn goed als zij worden toegepast op de manier zoals God het bedoeld heeft.

 9Zij zijn er om alle gewetenloze en onreine mensen als zondaars te bestempelen. Niet voor hen die doen wat de wet gebiedt, maar voor zondaars die God haten, die opstandig zijn en vloeken en tieren, die hun ouders misdadig behandelen en zelfs voor moord niet terugschrikken,

 10 -11 die ontucht plegen met volwassenen èn met kinderen, die het niet nauw nemen met het mijn en dijn, die voor een leugen, ja zelfs voor een meineed niet terugdeinzen en allerlei dingen doen, die ingaan tegen het geweldige nieuws van onze goede God, van Wie ik een boodschapper ben.

Zie: http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20tim%201:4-;&version=30


En welke wet geldt nu voor de groene poppetjes? In Rom 8:2 staat: 
1Het is duidelijk dat mensen die van Christus Jezus zijn, niet veroordeeld zullen worden.

 2Doordat u met Christus Jezus verbonden bent, geldt voor u de nieuwe wet: De wet van de Geest, de wet van het leven. U bent losgemaakt uit de wurgende greep van de zonde en bevrijd uit de macht van de dood.

 3Het was voor de wet niet mogelijk te bevrijden, omdat zij stukliep op de zwakheid van de menselijke natuur (van de rode poppetjes). Daarom heeft God Zijn eigen Zoon gestuurd, Die net als de zondige mensen, een menselijk lichaam had. Om ons te bevrijden van de zonde heeft Hij het oordeel van God op Zich genomen.

Zie: http://www.biblegateway.com/passage/?search=rom%208:1-;&version=30

 

 

Waarom is het zo ver gekomen in de gemeente in Jeruzalem? 

Er zijn twee redenen voor:

In Hand 15:5 staat: 

 5Maar sommigen van de Farizeeërs die christen waren geworden, zeiden: "Als die mensen christenen willen zijn, moeten zij zich ook laten besnijden en de wetten van Mozes houden!"
Zie: http://www.biblegateway.com/passage/?search=acts%2015:5-;&version=30


In Hand 21: staat: 

27Toen die week bijna om was, zagen enkele Joden uit Asia Paulus in de tempel en hitsten het volk tegen hem op. Zij grepen hem en schreeuwden:

 28"Mannen van Israël, help! Dit is de man die overal ingaat tegen ons volk, onze wet en onze tempel. En nu heeft hij ook nog Grieken in de tempel gebracht en daarmee dit heilige gebouw ontwijd!"

Bepaalde mensen in Jeruzalem stonden heel vijandig tegen over mensen die de wet niet hielden. Paulus wilden zij doden, dus ligt het voor de hand dat zij christenen die de wet niet wilden houden ook wilden doden. Dus het is erg waarschijnlijk dat de gemeente door de druk van de vervolging de juiste leer hebben los gelaten. In 2 Tim 3:12 staat ook niet voor niets: 

12Ja, het is nu eenmaal zo dat wie werkelijk een met Jezus Christus willen blijven, het zwaar te verduren krijgen van de mensen die Hem haten.
Zie: http://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20tim%203:12-;&version=30


De gevaren voor de gemeenten van tegenwoordig

 

Ook vandaag aan de dag worden christenen bedreigd door valse leringen die hen van Christus willen los maken. In principe kunnen een heleboel teksten uit het nieuwe testament op een oud testamentische manier uitgelegd worden en ook toegepast worden.  Hier volgt een voorbeeld. In Hebr 10:25 staat: 

 25Wij moeten ook niet uit onze samenkomsten wegblijven. Sommigen maken daar een gewoonte van, maar dat is niet goed. Wij moeten elkaar bemoedigen en waarschuwen, vooral nu wij zien dat het niet lang meer zal duren, voor de Here Jezus terugkomt.
Zie: http://www.biblegateway.com/passage/?book_id=65&chapter=10&version=30 

Op een oud testamentische manier kan een voorganger zeggen: Beste mensen, God laat in deze tekst heel duidelijk zien dat uw plaats op zondag in de kerk is en nergens anders. Wanneer u dan toch wegblijft dan gaat u tegen het woord van God in en zondigt u. Nou zo'n voorganger zal misschien best een volle kerk hebben. Maar dat is dan wel een kerk vol met rode poppetjes. Want wanneer je zo'n tekst op zo'n manier uitlegt dan suggereer je dat God presentiegeld/zegen geeft. Bedrijven betalen wel eens presentiegeld om te stimuleren dat bepaalde vergaderingen bezocht worden. Mensen zullen zich schuldig gaan voelen wanneer ze een keer niet naar de kerk gaan. En van dat schuldgevoel komen ze vervolgens weer af door weer wel naar de kerk te gaan. En dan zouden wij onze rechtvaardiging verdienen door onze inspanning om naar de kerk te gaan. Maar zo'n houding hoort alleen bij een rood poppetje en niet bij een groen poppetje.

 

Maar hoe leg je Hebr 10:25 dan op een nieuw testamentische manier uit? Kun je als voorganger zeggen: "Beste mensen jullie zijn al gerechtvaardigd door je geloof, dus kunnen jullie de volgende zondag en de zondagen daarna gewoon thuisblijven". 
Het eerste stuk van die zin is wel goed, n.m.l. dat we door geloof gerechtvaardigd zijn. Maar het tweede deel van die zin laat zien dat de betekenis van Hebr 10:25 toch niet goed begrepen is. Waar gaat het dan wel om in Hebr 10:25? Ik denk dat het vers dat voor vers 25 staat laat zien waar het om gaat. In Hebr 10:24 staat: 

 24Laten wij op elkaar letten en elkaar aansporen God en de mensen lief te hebben en altijd goed te doen.
Zie: http://www.biblegateway.com/passage/?book_id=65&chapter=10&version=30 

Je gaat dus niet naar de kerk "om niet te zondigen" maar "om aangespoord" te worden in je geloof. En of je nu wel of niet naar de kerk gaat, je mag blijven geloven dat je door Jezus Christus gerechtvaardigd bent. Je mag geloven dat je een groen poppetje bent. Maar als groen poppetje moet je o zo oppassen dat je niet kwijtraakt wat je door genade gekregen hebt. Het vuur in een mens dooft zo gemakkelijk. In 2 Tim 4:10 staat: 

10want Demas heeft mij verlaten. Hij hield te veel van de goede dingen van dit leven en is naar Thessalonica gegaan. Crescens is naar Galatië gegaan en Titus naar Dalmatië.
Zie: http://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20tim%204:10-;&version=30

En om het vuur in je hart aan te wakkeren is het goed om niet alleen op zondag naar de kerk te gaan maar ook op doordeweekse avonden om de activiteiten van de kerk te bezoeken. In psalm 1 staat: 

2Integendeel, het is voor hem een vreugde te doen wat de HERE van hem vraagt; dag en nacht is hij bezig met Zijn woord.

 3Hij lijkt op een boom, die staat aan de oever van een beek. Wanneer het jaargetijde ervoor aanbreekt, draagt hij volop vrucht en zijn bladeren verwelken niet. Alles wat deze mens onderneemt, is een succes.

Zie: http://www.biblegateway.com/passage/?search=psalm%201;&version=30

Het succes wordt dus voorafgegaan aan het dag en nacht bezig zijn met Gods woord.

 

Het belang van groene poppetjes in de gemeente

Waarom is het nu zo belangrijk een scherp zicht te hebben op de verschillen tussen het oude en het nieuwe verbond?
Dat wordt duidelijk wanneer we Galaten 3:1 lezen:

1Och, domme Galaten, door wie bent u tot die waandenkbeelden gekomen? Ik heb u toch zo'n duidelijk beeld gegeven van Jezus Christus, Die aan het kruis gestorven is.

 2Zeg eens: Heeft God u de Heilige Geest gegeven omdat u de wet hebt gehoorzaamd of omdat u het goede nieuws van Jezus Christus hebt gehoord èn geloofd?

 3Bent u nu zo dom? U bent christen geworden door het werk van de Heilige Geest, moet u nu met de wet eindigen?

 4Is wat u hebt geleden dan voor niets geweest? Was dat maar zo.

 5Geeft God u Zijn Geest en laat Hij wonderen onder u gebeuren omdat u zo goed doet wat de wet zegt? Of omdat u gelooft wat wij u over Jezus Christus hebben verteld?

Zie: http://www.biblegateway.com/passage/?search=gal%203:1-;&version=30

Paulus legt uit dat de wonderen die God doet een gevolg zijn van het geloven in Jezus Christus en niet van het goed onderhouden van de wet. Dus wanneer we wonderen van God willen zien dan moeten we groene poppetjes zijn (geloven in de gerechtigheid door Jezus Christus) en geen rode poppetjes (proberen gerechtvaardigd te worden door de wet te houden, door het te verdienen door eigen inspanning).

Alleen groene poppetjes ontvangen de Heilige Geest zoals beschreven in Hand 19. Daar staat: 

1Terwijl Apollos in Corinthe was, reisde Paulus door het bergland naar Efeze. Toen hij daar aankwam, vond hij enkele discipelen van Johannes de Doper.

 2"Hebt u de Heilige Geest ontvangen, toen u ging geloven?" vroeg hij. "Nee", antwoordden zij. "Wij hebben daar nog nooit van gehoord. Wat is de Heilige Geest?"

 3"Hoe bent u dan gedoopt?" vroeg Paulus.

 4"Zoals Johannes heeft gezegd", was het antwoord. Paulus zei: "Johannes doopte mensen die tot bekering waren gekomen en hij zei dat zij moesten geloven in de Man, Die na hem zou komen; dat is Jezus!"

 5Nadat zij dat hadden gehoord, werden zij gedoopt in de naam van de Here Jezus.

 6Toen Paulus zijn handen op hen legde, kwam de Heilige Geest over hen. Zij spraken in vreemde talen en gaven woorden van God door.

Zie: http://www.biblegateway.com/passage/?search=acts%2019:1-;&version=30

Het spreken in vreemde talen (wat ook wel het spreken in tongen genoemd wordt) is iets waar Paulus de gelovigen toe aanspoort. Waarom? In 1 Cor 14   staat: 

1Laat de liefde uw doel zijn, maar streef ook naar de gaven van de Geest, in het bijzonder naar het spreken namens God.

 2Als iemand in een vreemde taal spreekt, spreekt hij tot God en niet tot mensen, want zij verstaan hem niet. Wat hij onder de leiding van de Geest zegt, is geheimtaal.

 3Maar wie woorden van God doorgeeft, spreekt de mensen opbouwend, bemoedigend en troostend toe.

 4Als iemand in een vreemde taal spreekt, bouwt hij zichzelf op. Maar als iemand woorden van God doorgeeft, bouwt hij de gemeente op.

Zie: http://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20cor%2014:1-;&version=30;


In vers 4 staat dus dat wij onszelf opbouwen wanneer wij in nieuwe tongen spreken. Wie wil nu zo'n door God gegeven kans missen  om jezelf op te bouwen. Om deze gave te kunnen ontvangen is het nodig om een scherp zicht te hebben op wat een groen poppetje is. Bij de Galaten gemeente was het zicht vertroebeld. Vandaar dat Paulus in Gal 3:3 schrijft: "Bent u nu zo dom? U bent christen geworden door het werk van de Heilige Geest, moet u nu met de wet eindigen?"
Een vertroebeld beeld staat een opwekking in de weg.