www.zbaptisten.nl

                                            

Hoofdmenu
Wie is Wim Vogelaar?
Contact
Mijn jeugd
Mijn favoriete muziek
God nodigt u uit
Wat is zbaptisten?
Zonder oecumene
Gebedsgenezing
Tienden geven?
Malieveld manifest 6 okt 2012
Bokito en Euro crisis
Koopzondag

Mammon
De ware Christus
God geneest
Opdat zij een zijn
Samenwerken met EWV
Seks voor het huwelijk
Voorkomen/genezen
Winti en de Bijbel
De kinderdoop
Stad loost trouwambtenaren
De twee verbonden
NL is zendingsland
Mazelen en de BijbelInhoudsopgave:


top       toc       Het hertaalde doopformulier voor de kinderdoop.

Op deze pagina wordt het hertaalde doopformulier besproken zoals dat in veel protestantse kerken wordt gebruikt.

Hier volgt dan eerst mijn mening over dit doopformulier, daarna volgt mijn commentaar op de inhoud van het formulier.top       toc       Het doopformulier is een onbijbels document.

Wat is het geval? In het begin van het doopformulier (klik hier) wordt gesteld:

zodat wij in Zijn rijk niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden (Ef. 2:3. Joh. 3:3).

 

En in Joh 3 vers 3 zegt Jezus tegen Nicodemus:

4 Opnieuw geboren?" vroeg Nicodémus. "Hoe kan dat? Iemand kan toch niet voor de tweede keer uit zijn moeders lichaam geboren worden?" Jezus antwoordde:
5 Toch is het zoals Ik zeg. Als iemand na zijn natuurlijke geboorte niet ook geestelijk geboren wordt,  kan hij onmogelijk in het Koninkrijk van God komen.
6 Uit mensen komt menselijk leven voort, maar uit de Geest van God komt geestelijk leven voort.
7 Het is dus helemaal niet zo vreemd dat Ik zei dat u opnieuw geboren moet worden.

Dus zou je zeggen: einde verhaal over de kinderdoop. Want Jezus zegt duidelijk dat je niet zonder wedergeboorte in het Koninkrijk van God kan komen.
Bij een baby kan geen geestelijke geboorte plaats vinden. Dat kan pas op oudere leeftijd.

Maar wat zeggen protestanten: "Dat is niet waar wat Jezus hier zegt". Wij weten wel beter dan Jezus. Mensen kunnen best wel in het Koninkrijk van God komen zonder wedergeboorte. En dan in de rest van het doopformulier wordt "bewezen" dat Jezus ongelijk heeft en dat mensen eenvoudig door kidnapping in het Koninkrijk van God zijn te krijgen. Ik schrijf "kidnapping" omdat baby's geheel buiten hun eigen wil om in het Koninkrijk van God geplaatst (ingelijfd) zouden kunnen worden. Die ouders doen dat uiteraard wel met de beste bedoelingen, maar de kinderdoop is gewoon niet Bijbels. Een kind kan gewoon niet buiten zijn eigen weten om in het Koninkrijk van God geplaatst worden.

In de volgende tabel ziet u links de tekst van het doopformulier en in de rechterkolom heb ik tekst toegevoegd waarin ik uitleg waar de fouten in het formulier zitten.

En nog een advies: Laat u echt dopen, door onderdompeling nadat u Jezus Christus als uw Heiland en Verlosser heeft aangenomen.

Want de belofte is: 

Markus 16:16 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.
(Ziet u wel, eerst geloven en dan dopen!!!)

In de vorige tekst staat dus niet: Wie zich door zijn ouders laat dopen. Nee, er staat: "wie zich laat dopen". U beslist wat er gebeurt. Niet uw ouders!!! En hoe komt dat? Omdat bij het nieuwe verbond alles op geloof gebaseerd is. En uw ouders kunnen niet voor u geloven. Leest u maar:

Joh 1:11 (GNB) Hij kwam naar zijn eigen domein, maar zijn eigen volk aanvaardde hem niet. Maar
12 aan wie hem aanvaardden en in hem geloofden, heeft hij het recht gegeven kinderen van God te worden.
13 Dat werden zij niet door hun afstamming, of op natuurlijke en menselijke wijze, nee, zij zijn uit God geboren.

 top       toc       De doop is een symbolische handeling. Het doopwater reinigt niet echt.

De doop is een symbolische handeling. Het doopwater reinigt niet echt. 
Dit is vergelijkbaar met de viering van het Heilig Avondmaal. In Joh 6:54 staat:

Joh 6:54 Maar wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. Zo iemand zal Ik op de laatste dag uit de dood terughalen.
55 Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank.
56 Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik blijf in hem.

http://www.biblegateway.com/passage/?search=john%206:54-&version=HTB
 

Wanneer we nu een beetje wijn uit de Avondmaalsbeker in het flesje van de baby zouden doen en hem het dan laten drinken. Zal dat de baby reinigen van zonden? Nee. Het vieren van het Heilig Avondmaal is een gedenken aan het sterven en de opstanding van Jezus Christus. Dat is te lezen in de volgende tekst.

Luc 22:19 Daarna nam Hij een brood, dankte God ervoor, brak het in stukken en gaf het Zijn discipelen. "Dit is mijn lichaam dat voor jullie wordt gegeven, zei Hij. "Eet het ter herinnering aan Mij.
20 Na het eten gaf Hij hun de beker en zei: "Deze beker wijn is het teken van Gods nieuwe verbond met jullie. Een verbond dat wordt bekrachtigd door mijn bloed, dat zal vloeien als een offer voor jullie.

http://www.biblegateway.com/passage/?search=luc%2022:19-&version=HTB 

Met andere woorden de wijn in de beker (die verwijst naar het bloed van Jezus Christus) reinigt niet echt. Het verwijst naar het moment dat de reiniging echt heeft plaatsgevonden. Dat is het moment wanneer iemand zich bekeerd en wedergeboren wordt. 


De reiniging van zonden moet plaats gehad hebben voordat de doop uitgevoerd wordt. En de reiniging van de zonde is alleen mogelijk door het geloof in het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. En een baby kan niet geloven. Bij de doop behoort een bepaalde hartsgesteldheid aanwezig te zijn van degene die gedoopt wordt. Zonder die hartsgesteldheid heeft het hele dopen geen zin. Dan is het een dode nietszeggende handeling. Kijk maar hoe de doop van de Ethiopiėr (kamerling) verliep.

Hand 8:34 De Ethiopiėr vroeg aan Filippus: "Heeft Jesaja het hier over zichzelf of over iemand anders?
35 Filippus antwoordde dat Jesaja over de Christus sprak. Hij vertelde hem dat Jezus de Christus is, waarbij hij uitging van wat zij zojuist hadden gelezen.
36 Op een gegeven ogenblik reden zij langs een water. "Kijk," zei de Ethiopiėr, daar is water. Wat is erop tegen mij te dopen?
37 Filippus antwoordde: "Als u met uw hele hart in Jezus gelooft, is er niets op tegen." Hij zei daarop: "Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.
38 Hij liet de wagen stilhouden en ging samen met Filippus het water in en Filippus doopte hem.

http://www.biblegateway.com/passage/?search=act%208:34-&version=HTB 

Dus u ziet, eerst moet de Ethiopiėr getuigen over wat hij gelooft. En dan pas is Filippus bereid hem te dopen. Door dat goede geloof in het hoofd van de Ethiopiėr kon de Ethiopiėr tijdens "het kopje onder" beleven wat in Kol 2:12 staat:

Kol 2:12 In de doop bent u ( Ethiopiėr) immers met hem begraven, zoals u ( Ethiopiėr) ook met hem ten leven bent opgewekt door uw geloof in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt.

En doordat een baby tijdens dat dopen het geloof in de kracht van God niet in zijn hoofd/hart heeft zou de baby voorlopig (de eerste jaren van zijn bestaan) niet uit het watergraf kunnen opstaan.
Met andere woorden: een baby dopen is zinloos en onbijbels. En dit sluit volledig aan bij de woorden van Jezus in Joh 3:3.top       toc       Begraven onder 10 korrels zand. Kan dat?

En dan nog iets heel praktisch. Alleen al het feit dat je een baby niet echt kan onderdompelen laat toch al duidelijk zien dat dopen niet voor baby's is bedoeld. Tja, dan kan je zo 'n  baby wel gaan besprenkelijken. Maar dat is een symbool van een symbool. Een paar druppels water op het voorhoofd van een baby stelt geen watergraf meer voor. Heeft u wel eens iemand begraven zien worden onder slechts 10 korrels zand? Lijkt me niet fijn. Dat moet gaan stinken.  Dus waarom moeilijk doen wanneer het makkelijker en logischer kan (d.m.v. de volwassendoop).top       toc       Mijn commentaar op het doopformulier.

Mijn voorgaande opmerkingen laten al duidelijk zien dat de kinderdoop onbijbels is. Maar hier volgen dan nog wat opmerkingen die direct aansluiten bij de tekst van het doopformulier. Op http://www.rondzes.nl/doc/documenten/Hertaald%20Doopsformulier.pdf kunt u de oude en de hertaalde versie van het doopformulier zien. Hieronder ziet u in de linkerkolom de hertaalde versie. In de rechterkolom heb ik mijn commentaar geplaatst.

Doopformulier ‘hertaalde’ versie

Formulier om de Heilige Doop te bedienen aan

de kleine kinderen van de gelovigen

De hoofdsom van de leer van de Heilige Doop

omvat de volgende drie delen.

In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in

zonde ontvangen en geboren. Daarom zijn wij

mensen op wie de toorn van God rust, zodat wij

in Zijn rijk niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw

geboren worden (Ef. 2:3. Joh. 3:3).

Dat leert ons de ondergang in en de besprenkeling

met het water (Rom. 6:4). Daardoor wordt ons de

onreinheid van onze ziel aangewezen.

Zo worden wij opgeroepen om een afkeer van

onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen

en onze reiniging en zaligheid buiten

onszelf te zoeken.

In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de

Heilige Doop de afwassing van de zonden door

Jezus Christus (Hand. 22:16).

Daarom worden wij gedoopt in de Naam van de

Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest

(Mt. 28:19).

 

Als wij gedoopt worden in de Naam van de Vader,

betuigt en verzegelt ons God de Vader dat

Hij met ons een eeuwig verbond der genade

opricht en ons tot Zijn kinderen en erfgenamen

aanneemt (Rom. 8:17). Daarom wil Hij ons met al

het goede verzorgen, al het kwade van ons weren

of dat kwade voor ons doen meewerken ten

goede (Rom. 8:28).

 

Maar dat verbond wordt niet opgericht wanneer de ouders het kind laten dopen. Dat verbond wordt alleen opgericht als voldaan wordt aan de voorwaarde die ook aan Abraham gesteld werd. Dat is dat die persoon (Abraham, en  ook de baby, en ook u) eerst moet geloven. Zonder geloof  is er geen verbond. Door geloof is er wedergeboorte. En wanneer de wedergeboorte heeft plaatsgevonden dan pas is er een verbond. En die wedergeboorte wordt ook niet veroorzaakt door de doop. Die wedergeboorte heeft duidelijk eerst plaats. Die doop is meer om aan anderen te laten zien dat die wedergeboorte in je hart heeft plaats gevonden.

 

Als wij gedoopt woorden in de Naam van de

Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in

Zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap

van Zijn dood en opstanding inlijft (l

Joh. 1:7). Zo worden wij van al onze zonden

bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend.

 

 

Hier geldt weer hetzelfde als in de  vorige zin i.v.m. "een eeuwig verbond".

Dit verzegelen en dit afwassen vindt niet plaats wanneer de ouders het kind laten dopen. Dit verzegelen en afwassen wordt alleen gedaan  als voldaan wordt aan de voorwaarde die ook aan Abraham gesteld werd. Dat is dat die persoon (Abraham, en  ook de baby, en ook u) eerst moet geloven. Zonder geloof  is er geen verzegeling en ook geen afwassing. Door geloof is er wedergeboorte. En wanneer de wedergeboorte heeft plaatsgevonden dan pas is er verzegeling en afwassing. 

Als wij gedoopt worden in de Naam van de Heilige

Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit

heilig sacrament, dat Hij in ons wonen en ons tot

leden van Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons

schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de

afwassing van onze zonde en de dagelijkse vernieuwing

van ons leven, totdat wij uiteindelijk in de

gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven

geheel rein een plaats zullen ontvangen (Ef. 5:27).

Hier geldt weer hetzelfde als in de  vorige zin i.v.m. "verzegeling en afwassing".

Dit "in ons wonen"  vindt niet plaats wanneer de ouders het kind laten dopen. Dit "in ons wonen"  wordt alleen gedaan  als voldaan wordt aan de voorwaarde die ook aan Abraham gesteld werd. Dat is dat die persoon (Abraham, en  ook de baby, en ook u) eerst moet geloven. Zonder geloof  is er geen "inwoning van de Heilige Geest".  Door geloof is er wedergeboorte. En wanneer de wedergeboorte heeft plaatsgevonden dan pas is er het moment dat de Heilige Geest in ons kan komen wonen.

In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door God door middel van de doop opgeroepen en verplicht tot

een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij

innig verbonden zijn met deze enige God - Vader,

Zoon en Heilige Geest -, Hem vertrouwen en

liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in

heel ons denken en met al onze krachten (Mt.

22:37). Verder, dat wij ons van de wereld afkeren,

onze oude natuur doden en in een nieuw,

godvrezend leven wandelen (Tit. 2:12).

En wanneer wij soms uit zwakheid in zonden

vallen, moeten wij aan Gods genade niet twijfelen,

en ook niet in de zonde blijven liggen. 

 

 

De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben.

 

Wat hier links staat is een conclusie die niet klopt. 

Hier geldt weer hetzelfde als in de  vorige zin i.v.m. "de inwoning van de Heilige Geest".

Dit "eeuwig verbond" komt niet tot stand  wanneer de ouders het kind laten dopen. Dit "eeuwig verbond" komt alleen tot stand wanneer voldaan wordt aan de voorwaarde die ook aan Abraham gesteld werd. Dat is dat die persoon (Abraham, en  ook de baby, en ook u) eerst moet geloven. Zonder geloof  is er geen "eeuwig verbond". Door geloof is er wedergeboorte. En wanneer de wedergeboorte heeft plaatsgevonden dan pas is er een "eeuwig verbond".top       toc       Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet van de doop uitsluiten.

Want zonder dat zij het weten, hebben zij ook

deel aan de verdoemenis in Adam en zo worden

zij ook zonder het te weten in Christus weer tot

genade aangenomen. Immers, wat God zegt tot

Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook

voor ons en onze kinderen: “Ik zal Mijn verbond

oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw

zaad 'Zaad' betekent hier 'nageslacht'., na u in hun geslachten,

tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God,

en uw zaad na u” (Genesis 17:7).

 

Hier gaat het wel over de afstammelingen van Abraham. Maar wie is een afstammeling van Abraham. Dat is niet een baby. Dat is iemand die wedergeboren is. Iemand die een geestelijke afstammeling van Abraham is.

Het staat er zo duidelijk in de linker kolom: Abraham, de vader van alle gelovigen,
En is een baby een gelovige? Nee, dus is hij (nog) geen zaad/nakomeling van Abraham. Dus geldt die belofte (nog) niet voor hem. Die baby moet gewoon nog even wachten met de doop totdat hij instaat is om te kunnen geloven..

 

Rom 4:16 (NBG51) Daarom is het alles uit geloof, opdat het zou zijn naar genade, en dus de belofte zou gelden voor al het nageslacht, niet alleen voor wie uit de wet, maar ook voor wie uit het geloof van Abraham zijn, die de vader van ons allen is,
17 ¶ gelijk geschreven staat: Tot een vader van vele volken heb Ik u gesteld. Voor het aangezicht van die God, in wie hij geloofde, die de doden levend maakt en het niet zijnde tot aanzijn roept.
 

Pas wanneer de baby aan geloven toe is (d.w.z. wedergeboren kan worden) dan pas komt hij in aanmerking voor de belofte die aan Abraham gedaan was, n.m.l. gerechtvaardigd worden door het geloof in Jezus Christus.

Het een en ander wordt in de volgende figuur verduidelijkt. Alleen de pijlen P1 en P5 geven geldige relaties aan. De andere pijlen (P2,P3 en P4) zijn onbijbels. Het doopformulier wil het nu laten voorkomen alsof pijl P2 geldig zou zijn. 
Maar pijl P2 is niet geldig. Baby Piet-n is niet gelovig dus valt hij nog niet onder de belofte van het nieuwe verbond. De belofte gaat voor Piet pas werkelijkheid worden wanneer Piet na b.v. 20 jaar wedergeboren is. Dat is Piet-W in hok3. Pijl P5 wijst daarnaar.

Klik hier voor een vergroting van het schema hier links en ook voor meer toelichting op de informatie in dat schema.top       toc       Pijl P2 is de grote dwaling in het doopformulier.

En pijl P3 kan niet omdat er geen Piet-w in hok-2 is.


Piet-n (in hok-2) is helemaal geen nazaat van Abraham. 

Alleen Piet-w (in hok-3) is een nazaat (P5) van Abraham!!!!!
top       toc       Maar hoe zit het dan met de "vleselijke" afstammelingen van Abraham?

Ook voor de vleselijke afstammelingen van Abraham (de Israėlieten)  geldt hetzelfde verbond als voor ons Nederlanders, n.m.l. het nieuwe verbond.  Het verbond uit Gen 17:7 is vervangen (ingehaald) door een veel beter verbond. Je kunt het enigszins vergelijken met onze verkeersregels. Er is hier in Nederland een maximumsnelheid van 120 km/uur. Dat is een eeuwig verbond (d.w.z. voor onbepaalde tijd) tussen onze overheid en de automobilisten. Maar wanneer die maximumsnelheid op een keer veranderd wordt naar b.v. 130 km/uur dan is dat een nieuw eeuwig verbond (d.w.z. weer voor onbepaalde tijd). 

Zo is het ook voor de Israėlieten. Het oude verbond (Gen 17:7) bestond uit de besnijdenis in combinatie met de wet van Mozes.  Maar dat verbond is vervangen (ingehaald) door het nieuwe en betere verbond waar Jezus over spreekt in Lucas 22:20 

20 Na het eten gaf Hij hun de beker en zei: "Deze beker wijn is het teken van Gods nieuwe verbond met jullie. Een verbond dat wordt bekrachtigd door mijn bloed, dat zal vloeien als een offer voor jullie.

En waarom zou een Israėliet dan nog willen proberen om God te behagen door volgens het oude verbond te leven, b.v. door zich te laten besnijden? Daar wordt God niet blij van. Het toont ondankbaarheid voor het nieuwe verbond. Paulus gaat stevig tekeer tegen dergelijke mensen. In Galaten 5 vers 4 schrijft hij: 

Gal 5:4 (NBG51) Gij zijt los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid verwacht; buiten de genade staat gij.

En in die brief aan de Galaten gaat het juist over de besnijdenis. 
Zie ook: http://www.zbaptisten.nl/de-twee-verbonden 

 

Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden:


top       toc       Want u komt de belofte toe, en uw kinderen,

en

allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere,

onze God, toe roepen zal” (Handelingen 2:39).

Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te

besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het

verbond en van de gerechtigheid van het geloof

(Rom. 4:11).

Zo heeft ook Christus de kinderen omhelsd, de

handen opgelegd en gezegend (Mc. 10:16).

 

Hier staat wel dat uw kinderen de belofte toekomt, maar is uit dat stukje nu op te maken dat kinderen gedoopt moeten worden?  Ik denk het niet. Want wat staat er in Handelingen 2 vers 39: 

39 Want God heeft Die beloofd aan u en uw kinderen, aan ieder die door God geroepen wordt en ook aan de verre, vreemde volken.

40 Petrus hield een lange toespraak en deed tenslotte een dringend beroep op hen: "Zorg dat u bevrijd wordt van de slechte invloed van deze wereld.

41 De mensen die aannamen wat hij zei, werden gedoopt. Op die ene dag waren dat ongeveer 3000 personen.

 

En werden daar nu baby's gedoopt? Nee, alleen de mensen die aannamen wat hij zei. D.w.z. mensen die wedergeboren waren door in Jezus Christus te gaan geloven. En waar blijft dan die belofte voor die kinderen??? Die kinderen zullen gewoon enkele jaren moeten wachten en dan is de belofte ook voor hen van toepassing.

 top       toc       Omdat (onder het nieuwe verbond) de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is

, behoort

men de kleine kinderen als erfgenamen van het

rijk van God en van Zijn verbond te dopen. De

ouders hebben de plicht hun kinderen bij het

opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen.

Opdat wij deze heilige instelling van God tot Zijn

eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente

mogen bedienen, laten wij Zijn heilige

Naam aanroepen:

Almachtige en eeuwige God, U hebt naar Uw

streng oordeel de ongelovige wereld, die geen

berouw toonde, met de zondvloed gestraft. Maar

U hebt de gelovige Noach met zijn achten in Uw

grote barmhartigheid behouden en bewaard.

U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de

Rode Zee verdronken, maar Uw volk Israėl daar

droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop

wordt aangeduid. Wij bidden U, pleitend op Uw

grondeloze barmhartigheid, dat U deze kinderen

in genade wilt aanzien en door Uw Heilige Geest

in Uw Zoon, Jezus Christus wilt inlijven, opdat zij

met Hem in Zijn dood begraven worden en met

Hem mogen opstaan in een nieuw leven: hun kruis

in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig

mogen dragen en Hem toegewijd zijn met waarachtig

geloof, vaste hoop en vurige liefde; opdat

zij dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend

sterven, door Uw genade getroost mogen

verlaten en dat zij op de jongste dag voor de

rechterstoel van Christus, Uw Zoon onbevreesd

mogen verschijnen. Door Hem, onze Heere Jezus

Christus, Uw Zoon, die met U en de Heilige

Geest, een enig God, leeft en regeert in eeuwigheid.

Amen.

Vragen aan de ouders (en getuigen):

Geliefden in de Heere Christus, u hebt gehoord

dat de doop een instelling van God is om aan ons

en ons nageslacht Zijn verbond te verzegelen.

Daarom moeten wij de doop met dat doel en niet

uit gewoonte of bijgeloof gebruiken.

Opdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo

gezind bent, zult u van uw kant op de volgende

vragen oprecht antwoorden:

 

De doop is duidelijk niet in de plaats van de besnijdenis gekomen. Het grote verschil zit hem n.m.l. in het feit dat de opdracht van besnijden een opdracht voor de ouders van een kind was. De opdracht van dopen is juist geen opdracht voor ouders maar voor gelovigen.

De doop is ook niet in plaats van de besnijdenis gekomen. In het nieuwe verbond komt de doop juist NA de besnijdenis. En de besnijdenis in het nieuwe verbond is een geestelijke besnijdenis (de wedergeboorte) waarvan gesproken wordt in Rom 2:29 29  ==>Het gaat er niet om of u lichamelijk besneden bent, maar of uw hart en gedachten voor God geopend zijn. Iedereen die zo’n levensverandering heeft ondergaan, krijgt zijn eer van God, niet van mensen.<==

En nadat de geestelijke besnijdenis heeft plaats gevonden is het tijd voor de doop.

Deze situatie zie je ook in Handelingen 8 vers 36: "Eerst geloven en dan pas dopen"

36 Op een gegeven ogenblik reden zij langs een water. "Kijk," zei de Ethiopiėr, daar is water. Wat is erop tegen mij te dopen?
37 Filippus antwoordde: "Als u met uw hele hart in Jezus gelooft, is er niets op tegen." Hij zei daarop: "Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.

Onder het oude verbond beslisten de ouders van een kind dat het kind besneden moest worden. Onder het nieuwe verbond hebben ouders juist niet de opdracht om hun kind te laten dopen. De baby moet zelf (op latere leeftijd) beslissen of hij de besnijdenis in zijn hart (wat onderdeel van de wedergeboorte is)  wil laten uitvoeren.

Ten eerste: Belijdt u dat onze kinderen, hoewel ze

in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom

aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis

onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn

en daarom als leden van Zijn gemeente behoren

gedoopt te zijn?

Ten tweede: Belijdt u dat de leer die in het Oude

en Nieuwe Testament en in de artikelen van het

christelijk geloof vervat is, en in de christelijke

kerk alhier geleerd wordt, de ware en volkomen

leer van de zaligheid is?

Ten derde: Belooft u en neemt u voor uw rekening

deze kinderen van wie u vader en moeder (of getuige)

bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw

vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen?

Antwoord: Ja.

Daarna spreekt de dienaar bij het dopen aldus:

N. Ik doop u in de Naam van de Vader en van de

Zoon en van de Heilige Geest. (Amen.)

Of:

N. Ik doop u in de Naam des Vaders en des

Zoons en des Heiligen Geestes. (Amen.)

Almachtige en barmhartige God en Vader, wij

danken en loven U dat U ons en onze kinderen

door het bloed van Uw geliefde Zoon Jezus

Christus al onze zonden vergeven hebt. En dat U

ons door Uw Heilige Geest tot leden van Uw

eniggeboren Zoon en zo tot Uw kinderen hebt

aangenomen en ons dit met de Heilige Doop

verzegelt en bekrachtigt.

Wij bidden U ook door Hem, Uw geliefde Zoon,

dat U deze gedoopte kinderen door Uw Heilige

Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en

godvrezend opgevoed worden en meer en meer

groeien in de Heere Jezus Christus. Geef dat ze

zo Uw Vaderlijke goedheid en barmhartigheid die

U hun en ons allen hebt bewezen, zullen belijden

en in alle gerechtigheid onder onze enige Leraar,

Koning en Hogepriester Jezus Christus leven en

moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk

strijden en mogen overwinnen. Dan zullen zij U

en Uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest,

de enige en waarachtige God, eeuwig loven en

prijzen. Amen.

 

 

 top       toc       Dat een baby helemaal niet gedoopt kan worden blijkt ook uit Colossenzen 2 vers 12.


Colossenzen 2:11-23

Het Boek (HTB)

11In Hem hebt u ook een besnijdenis ondergaan. Natuurlijk niet lichamelijk, maar geestelijk. Want Hij heeft u door Zijn Geest bevrijd van de macht van de zonde, die in uw lichaam heerst.

12U bent in de doop met Christus begraven. Maar door het geloof in de macht van God, Die ook Hem heeft opgewekt uit de dood, bent u nu met Hem opgestaan en hebt u nieuw leven ontvangen.

13U was dood door uw ongehoorzaamheid aan God en de macht van de zonde leefde nog in u. Maar nu heeft Hij u samen met Christus levend gemaakt en al uw overtredingen vergeven.

http://www.biblegateway.com/passage/?search=col%202:11-&version=HTB top       toc       Maar door het geloof in de macht van God, ........, bent u (de baby)  nu met Hem opgestaan

Wat is de consequentie van vers 12? In vers 12 staat: Maar door het geloof in de macht van God, ........, bent u (de baby)  nu met Hem opgestaan en hebt u (de baby) nieuw leven ontvangen.

De consequentie zou zijn dat de baby jarenlang in het watergraf zou moeten blijven liggen (arme baby toch). Want de baby kan alleen maar uit het watergraf omhoog komen door het geloof in de macht van God (zie vers 12). En daar is zo'n baby de  eerste jaren van zijn/haar leven nog niet aan toe. 

 top       toc       In welke kerken worden kinderen gedoopt?

Op http://nl.wikipedia.org/wiki/Kinderdoopsel is te lezen:

Ook in de traditionele protestantse kerken (gereformeerde, lutherse en anglicaanse kerken is de kinderdoop gebruikelijk. Wel staan sommige gemeenten (onder meer in de Nederlands Gereformeerde Kerken) het toe wanneer ouders hun kinderen niet willen laten dopen, om hun kinderen deze keuze op latere leeftijd te geven. Veelal worden kinderen dan opgedragen in plaats van gedoopt. De reden hiervoor is dat men van mening is dat de doop alleen mag worden toegediend wanneer iemand tot geloof in Christus als Verlosser is gekomen en daarvan publiekelijk belijdenis heeft afgelegd.

Kerkelijke gemeenten waar enkel de volwassendoop wordt toegepast zijn onder andere baptistengemeenten, (vrije) evangelische gemeenten, de charismatische pinkster- en volle evangeliegemeenten, maar bijvoorbeeld ook de Doopsgezinde Kerk, die ontstaan is ten tijde van de Reformatie en doorgaans minder orthodox is dan de hiervoor genoemde gemeenten.

 top       toc       En hoe verdedigen kerken de kinderdoop?

Op pagina http://www.protestant.nl/encyclopedie/themas/kerk/kinderdoop staat o.a. 

In Kolossenzen 2:11,12 wordt een relatie gelegd tussen de doop en de besnijdenis, die ook aan pasgeboren kinderen voltrokken werd.

 

De echte bron van de verdediging van de kinderdoop is te vinden in het antwoord op vraag 74 van de Heidelbergse Catechismus
Dat is te lezen op pagina http://www.online-bijbel.nl/catechismus/zondag/27/ . Daar staat:

Vraag 74. Zal men ook de jonge kinderen dopen?

Antwoord Ja het; want mitsdien zij alzowel als de volwassenen in het verbond Gods en in Zijn gemeente begrepen zijn a, en dat hun door Christus' bloed de verlossing van de zonden b en de Heilige Geest, Die het geloof werkt, niet minder dan den volwassenen toegezegd wordt c, zo moeten zij ook door den Doop, als door het teken des verbonds, der Christelijke Kerk ingelijfd en van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden d, gelijk in het Oude Verbond of Testament door de Besnijdenis geschied is e, voor dewelke in het Nieuwe Verbond de Doop ingezet is f.

 top       toc       Waarom klopt deze verdediging van de protestantse kerken niet? 

Enkele regels hierboven bij protestant.nl heb ik de tekst vermelding van Kolossenzen 2:11,12 geel gemarkeerd. Op protestant.nl wil men deze tekst gebruiken om het aannemelijk te maken dat wij volgens de bijbel kinderen zouden moeten dopen. Maar het is voor mij totaal onbegrijpelijk dat ze dan juist deze tekst aanhalen om te proberen om de kinderdoop te bewijzen. Want ik zou zeggen, er is haast geen betere tekst in de bijbel te vinden om juist te laten zien dat alleen een volwassen doop bijbels is.

Wat staat er in Kolossenzen 2:11,12? In de "Groot Nieuws Bijbel"  staat er:

Kolossenzen 2:8  in de "Groot Nieuws Bijbel":
8 Let op, dat niemand u meesleept door holle en misleidende ideeėn die steunen op menselijke tradities, op de machten van de wereld, en niet op Christus.

9 Want in hem, in zijn lichaam, woont God volledig,

10 en in uw verbondenheid met hem, die boven alle krachten en machten staat, bezit u die volheid.

11 Door die verbondenheid bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar door Christus, die u ontdaan heeft van uw hele zondige bestaan.

12 In de doop bent u immers met hem begraven, zoals u ook met hem ten leven bent opgewekt door uw geloof in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt.

 

En in de "Het Boek" bijbelvertaling staat:

Kolossenzen 2:8 in de "Het Boek"bijbelvertaling:
9 Want in Hem woont het hele wezen van God in een menselijke gedaante.

10 In Christus bent u dus volmaakt, want Hij is de hoogste heerser en autoriteit over elke andere macht.

11 In Hem hebt u ook een besnijdenis ondergaan. Natuurlijk niet lichamelijk, maar geestelijk. Want Hij heeft u door Zijn Geest bevrijd van de macht van de zonde, die in uw lichaam heerst.

12 U bent in de doop met Christus begraven. Maar door het geloof in de macht van God, Die ook Hem heeft opgewekt uit de dood, bent u nu met Hem opgestaan en hebt u nieuw leven ontvangen.

 top       toc       Wat staat er nu in dit bijbelgedeelte? (Kol 2:8)

Staat daar nu dat de kinderdoop in de plaats van de besnijdenis is gekomen? Nee! Voor de gelovigen in het Nieuwe Testament (en dus ook voor ons) geldt:
besnijdenis + doop.

 

Geen lichamelijke besnijdenis maar een geestelijke besnijdenis. Maar kan een baby wel geestelijk besneden worden? Wat houd die geestelijke besnijdenis dan precies in? In Kol 2:11 (GNB) staat: Door die verbondenheid bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar door Christus, die u ontdaan heeft van uw hele zondige bestaan.
En kan een baby verbonden zijn met Christus? Nee dus. 
In Romeinen 2 vers 29 legt Paulus goed uit wat hij onder een "geestelijke besnijdenis" verstaat:

Rom 2:29 (Het Boek)  Het gaat er niet om of u lichamelijk besneden bent, maar of uw hart en gedachten voor God geopend zijn.

Heeft u wel eens een baby gezien die zijn hart en gedachten voor God geopend heeft? Ik denk het niet. 

Nu heeft u gezien dat er van een geestelijke besnijdenis geen sprake kan zijn bij een baby.
Dan nu nog enkele woorden i.v.m. de doop waarover in Kol. 2:12 gesproken wordt.
En nu deze tekst nog even speciaal aanpassen voor de baby die gedoopt moet worden:

Kol 2:12 In de doop is de baby immers met hem begraven, zoals de baby ook met hem ten leven is  opgewekt door zijn geloof in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt.

U begrijpt wel dat het  die baby echt niet gaat lukken om door zijn geloof in de kracht van God opgewekt te worden. Dus blijft die baby geestelijk gezien zo dood als een pier. Dus de kinderdoop heeft geen enkele Bijbelse onderbouwing. Sterker nog, het is voor een kerk een slecht getuigenis door waarde te durven hechten aan de kinderdoop. Een kerk zegt daarmee eigenlijk dat een persoon door  een lichamelijke behandeling (besnijdenis of dopen of welke handeling dan ook die men aan de besnijdenis gelijk stelt)  tot het koninkrijk van God kan gaan behoren. 
En dat is nu juist waar de apostel Paulus in de brief naar de Galaten zo heel erg voor waarschuwt. Hij zegt dat heel duidelijk in Galaten 5 vers 4:

Galaten 5:4  (NBG51)  Gij zijt los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid verwacht; buiten de genade staat gij.


De doop heeft alleen betekenis voor wedergeboren christenen. Dit zegt Jezus duidelijk tegen Nikodemus in Johannes 3 vers 3

Joh. 3 : 3 (GNB)

3 ‘Ik verzeker u,’ zei Jezus, ‘niemand kan het koninkrijk van God zien, als hij niet opnieuw geboren wordt.’

En wanneer we toch denken dat we in contact kunnen komen met het koninkrijk van God (door b.v. de kinderdoop) dan staan wij en de kerk die in de kinderdoop gelooft, los van Christus (gal 5 vers 4).top       toc       Links:

Belijdenisgeschriften zijn online te vinden op:

http://www.online-bijbel.nl/belijdenisgeschriften/  

 top       toc       De belijdenisgeschriften van de PKN zijn opnieuw vertaald.

Op deze pagina staat o.a. 

LUNTEREN – De belijdenisgeschriften van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) zijn opnieuw vertaald. Een herziene uitgave is donderdag tijdens de generale synode van de PKN in Lunteren gepresenteerd. (bericht is van 13 november 2009)

Op http://www.rondzes.nl/index.php staat o.a.

Dit is de website van de wijkgemeente Drievliet-Oostendam. De wijkgemeente behoort tot de Hervormde Gemeente van Ridderkerk, die op zijn beurt deel uit maakt van de Protestantse Kerk in Nederland. De wijkgemeente wil gaan en staan in de gereformeerde traditie.top       toc       Het hertaalde doopformulier voor de kinderdoop staat o.a. op webpagina:

Op voornoemde website staat ook pagina: http://www.rondzes.nl/doc/documenten/Hertaald%20Doopsformulier.pdf Op deze pagina ziet u de volgende twee kolommen: 1) De oude versie van het doopformulier voor kinderen en 2) in de rechtse kolom de "hertaalde" (dwz in moderner Nederlands) versie daarvan. Die hertaalde versie ziet u weer op deze pagina in de linker kolom.

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 2011-11-25.     Deze  pagina is geschreven door: Wim Vogelaar.