www.zbaptisten.nl

                                            

Hoofdmenu
Wie is Wim Vogelaar?
Contact
Mijn jeugd
Mijn favoriete muziek
God nodigt u uit
Wat is zbaptisten?
Zonder oecumene
Gebedsgenezing
Tienden geven?
Malieveld manifest 6 okt 2012
Bokito en Euro crisis
Koopzondag

Mammon
De ware Christus
God geneest
Opdat zij een zijn
Samenwerken met EWV
Seks voor het huwelijk
Voorkomen/genezen
Winti en de Bijbel
De kinderdoop
Stad loost trouwambtenaren
De twee verbonden
NL is zendingsland
Mazelen en de BijbelInhoud:

top       toc       opdat zij één zijn’ (Joh. 17:22).

In de oecumene wordt vaak de Bijbeltekst in Johannes 17 vers 22 aangehaald  om aan te geven hoe belangrijk het is wanneer alle kerken samen een eenheid vormen:
Zo staat er  op pagina http://www.wkve.nl/index.php?id=7 (i.v.m. de manifestatie 'wij kiezen voor eenheid' die op 6 okt 2012 op het Malieveld in Den Haag gehouden werd)  de volgende tekst:

(Manifest voor eenheid)

WIJ KIEZEN VOOR eenheid omdat Christus niet gedeeld is. Christus heeft de muren afgebroken die mensen gescheiden houden. Als Christus muren heeft afgebroken, mogen wij ze niet oprichten. Wij kiezen voor eenheid omdat Christus heeft gebeden: ‘opdat zij één zijn’ (Joh. 17:22).

Maar wanneer je de 16 verzen voorafgaand aan Joh 17 vers 22 goed leest dan blijkt juist dat Jezus in vers 22 helemaal niet voor de de kerken bidt die aan de oecumene meedoen. In de 16 verzen voorafgaand aan vers 22 wordt juist duidelijk uitgelegd voor wie Jezus wel bidt wanneer Hij zegt 'opdat zij een zijn'. En dat zijn juist Christenen die NIET aan de oecumene meedoen. Dus juist door vers 22 aan te halen veroordeelt de oecumene zichzelf. Je zou ook kunnen  zeggen: de mensen die aan de oecumene deelnemen kunnen TAALKUNDIG niet lezen wat er in die 16 verzen staat. Of niemand heeft zin om zich daar in te verdiepen. Dat kan ook.

Hoe zit dat dan met die 16 verzen?


In die 16 verzen gaat het over de volgende twee groepen van mensen:

Groep 1 Joh 17:6   Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij (groep 1) hebben Uw woord bewaard. (Staten vertaling)

Groep 1 zijn de Christenen die Gods woord bewaard hebben.
Groep 2 Joh 17: 9 Ik bid voor hen (groep 1); Ik bid niet voor de wereld (groep 2), maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij (groep 1) zijn Uw. (Staten vertaling)

Groep 2 zijn de mensen die Gods woord niet bewaard hebben. Dat zijn de mensen die geen Christen zijn maar ook de mensen die zeggen dat ze Christen zijn maar 'Gods woord niet bewaard hebben'.
Groep 1a en
Groep 1b
Joh 17:20  En Ik bid niet alleen voor dezen (groep1a), maar ook voor degenen (groep 1b), die door hun (groep1a)  woord in Mij geloven zullen. (Staten vertaling)
 

Groep 1 kan onderverdeeld worden in groep 1a (de discipelen uit de tijd toen Jezus hier op aarde was) en alle gelovigen die direct of indirect door de loop van de eeuwen tot geloof gekomen zijn. Dat is groep 1b.
Dus moeten de Christenen van groep 1b dezelfde  waarheid aanvaard hebben die groep 1a aanvaard had.  
Resultaat /
conclusie:
Joh 17:22 En Ik heb hun (groep 1a + groep1b) de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; 

opdat zij (groep 1a + groep1b, dus groep 2 is daar NIET bij!!!!) één zijn

gelijk als Wij Een zijn;
23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt. (Staten vertaling)
top       toc       Alle oecumenische kerken zitten in groep 2.

Zodra er een kerk in de oecumene meedoet die zich bewust niet houdt aan het woord van God (dus tot groep 2 behoort) dan mogen de overige kerken (behorend tot groep 1) geen steun geven aan zo'n kerk. Doet een kerk uit groep 1 dat wel dan gaat die kerk automatisch over van groep 1 naar groep 2. 
Een voorbeeld van een kerk die zich bewust niet aan het woord van God houdt is de Rooms Katholieke Kerk. Zie voor een toelichting: http://www.zbaptisten.nl/oecumene top       toc       Geen steun geven aan zo'n kerk. Waar staat dat in de Bijbel?

Dat een kerk uit groep1b geen steun mag geven aan een kerk uit groep2 wordt duidelijk uit diverse teksten en situaties in de Bijbel.
Hier volgen een aantal plaatsen in de Bijbel die daar over gaan.
top       toc       2 Joh 1:9 .....om u iets anders te leren / geen bemoediging

In 2 Johannes 1 vers 9 staat:

Het Boek:   2 Johannes 1 : 9 Wie verder gaat dan wat Christus geleerd heeft, heeft geen gemeenschap met God. Maar wie zich houdt aan wat Christus heeft geleerd, heeft niet alleen gemeenschap met Hem, maar ook met Zijn Vader.
10 ¶ Als iemand bij u komt om u iets anders te leren, laat hem dan niet binnen. Geef hem geen enkele bemoediging.
11 Want als u dat wel doet, bent u medeplichtig aan het kwaad dat hij aanricht.
top       toc       Galaten 1 vers 8 :  die zij vervloekt!

In de brief aan de Galaten schrijft Paulus o.a. :

NBG51  :   Galaten 1 : 6 ¶ Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van degene, die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie,
7 en dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien.
8 Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!
top       toc       Wie zijn mijn broeders en zusters?

Op pagina http://www.wkve.nl/index.php?id=7 (i.v.m. de manifestatie 'wij kiezen voor eenheid' die op 6 okt 2012 op het Malieveld in Den Haag gehouden werd)  staat de volgende tekst:

We willen een verbond sluiten met elkaar door elkaar de broeder- en zusterhand te reiken. We willen elkaar oproepen en helpen om elk afzonderlijk en met elkaar een levende gemeenschap te zijn van broeders en zusters, die leven door de Geest van God. Wij kiezen ervoor het geloof met elkaar te delen, elkaar te bemoedigen en elkaar te stimuleren. We kiezen ervoor met elkaar leerlingen van Jezus te zijn, die de mensen die op onze weg komen, uitnodigen leerlingen van Jezus te worden.

Maar de vraag is: Zijn 'Christenen' uit de kerken die tot groep 2 behoren (b.v. de RKK) wel onze broeders en zusters. Ik denk het niet.

Want in Mattheüs  12 vers 48 staat:

48 Maar Hij, antwoordende, zeide tot dengene die Hem dat zeide: Wie is Mijn moeder, en wie zijn Mijn broeders?
49 En Zijn hand uitstrekkende over Zijn discipelen, zeide Hij (dat is Jezus): Ziet, Mijn moeder en Mijn broeders.
50 Want zo wie den wil Mijns Vaders doet, Die in de hemelen is, dezelve is Mijn broeder, en zuster, en moeder. (Staten vertaling)

 

top       toc       en zij (groep 1) hebben Uw woord bewaard.  Welke kerken zijn dat NIET?top       toc       RKK (Rooms Katholieke kerk).

Van de RKK is het algemeen bekend dat zij zich niet aan De Bijbel houden als leidend document. Dus de RKK behoort niet tot groep 1 maar tot groep 2.
Zie voor een toelichting http://www.zbaptisten.nl/oecumene 
top       toc       PKN (Protestantse kerk Nederland).

Ik noem hier twee punten die niet in overeenstemming zijn met de Bijbel.

  1. De PKN gaat niet Bijbels om met 'homofilie'. Zie voor een toelichting: http://www.zbaptisten.nl/wat-is 
  2. De kinderdoop binnen de protestantse kerken is niet Bijbels. Zie voor een toelichting: http://www.zbaptisten.nl/de-kinderdoop 
top       toc       VPE (Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten) .

Ik ben zo'n veertig jaar lang bij Pinksteren geweest. Ik vind dit een beweging die volgens mij zo dicht mogelijk bij de Bijbel leeft. Ergens in de periode 2003-2005 ben ik daar weg gegaan. Ik heb een probleem met de manier waarop in die kerken wordt omgegaan met 'gebedsgenezing'. Zie voor een toelichting: http://www.zbaptisten.nl/gebedsgenezing   

Dan nu een uitleg over het feit waarom ik denk dat de VPE kerken nu helaas in group 2 zitten en niet in groep 1.

Ergens in de loop van 2012 kwam ik op internet het volgende document tegen: 

Eindrapport van de voorbereidingscommissies voor de dialoog tussen de Evangelische Alliantie, de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten en de Rooms-katholieke Kerk

Vastgesteld op 10 januari 2012, vrijgegeven voor publicatie op 16 april 2012

Zie: http://www.stucom.nl/document/0357.pdf 

Hier volgen enkele zinnen uit dat rapport zoals te lezen is op pagina 9 van dat document:

Op 22 november 2011 vond in Hilversum op uitnodiging van de Evangelische Omroep een gezamenlijke bijeenkomst plaats van beide voorbereidingscommissies. Daarin werd de balans opgemaakt van het voorbereidingstraject en nagedacht over mogelijke onderwerpen voor de dialoog.

Door beide commissies werd met dankbaarheid en enthousiasme teruggekeken op de ontmoetingen en gesprekken.

Beide commissies zijn unaniem van mening dat het wenselijk is een officiële dialoog tussen VPE, EA en RKK van start te laten gaan.

De voorkeur gaat daarbij uit naar een tripartite dialoog van VPE, EA en RKK.

De commissies stellen voor een oecumenische dialoog te voeren over het gebed. Daarvoor kunnen vijf redenen worden aangevoerd:

1. Het samen persoonlijk bidden bleek in de voorbereidingscommissies van fundamentele betekenis voor het ontmoeten en verstaan van elkaar als broeders en zusters in de Heer. Dat voortzetten en daarop reflecteren kan inzichten opleveren die op plaatselijk vlak een verdieping van oecumenische ontmoetingen kan bevorderen. Samen bidden in de praktijk kan nieuw elan voortbrengen en impulsen geven aan gezamenlijke (her)evangelisatie in Nederland.

Eerder op deze pagina heb ik al uitgelegd dat mensen uit de RKK niet onze broeders en zusters zijn. Want de RKK zit in groep 2!!!
Dus wanneer de VPE kerken denken dat ze samen met katholieken moeten gaan bidden dan denk ik dat de VPE kerken de weg 100% kwijt zijn.
Of zijn dan de Hugenoten voor niets gestorven. Waren ze gewoon (zonder geldige reden)  te fanatiek? Zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Hugenoten 

Blijkbaar willen VPE kerken geen rekening houden met teksten uit de Bijbel die ik hier en hier aanhaal.

 top       toc       Links:

Zie:  http://www.zbaptisten.nl/malieveld 

 

Deze pagina is door Wim Vogelaar bijgewerkt op: za 14 december 2013.     

Inhoudsopgave:

 top       toc       Wie is Wim Vogelaar?

Hier volgt informatie waardoor u een indruk kunt krijgen over wie ik ben.
Lees verder... 
top       toc       Wat is mijn motivatie voor deze website?

U zult zich mogelijk afvragen waarom ik mij zo druk maak om mensen te informeren op het gebied van gezondheid. Ik ben gepensioneerd en ik zou een heleboel andere leuke dingen kunnen doen. Waarom dan toch zoveel energie stoppen in deze website en in het te woord staan van mensen die op de informatie op mijn website reageren. 

Lees verder...

top       toc       Welke muziek vind ik mooi?

Klik hier.

Wim Vogelaar

Tel. 06-10080999

e-mail:

 mailto:wim.vogelaar@debesteweg.nl